Perceel grond
Nabij de provinciale weg N203, nabij de Eendenkooi
te Uitgeest

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Tot 5 april 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de provinciale weg N203, nabij de Eendenkooi, te Uitgeest
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Enkelbestemming Agrarisch met waarden-Natuur-en landschapswaarden, Dubbelbestemming Archeologie 6 en Landschap Begrenst als Natuur Netwerk Nederland (NNN)
Perceelgrootte:
ca. 6.775 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond nabij de Eendenkooi te Uitgeest

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de provincie Noord-Holland en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland.

Algemene informatie
De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels).
De provincie Noord-Holland is voornemens om het perceel grond gelegen nabij de Eendenkooi te Uitgeest minimaal vier weken na de datum van deze publicatie (onderhands) te verkopen en te leveren aan Stichting Landschap Noord-Holland. Het perceel is begrenst als Natuur Netwerk Nederland (NNN) en nog niet als zodanig ingericht. Het perceel wordt verkocht onder de kwalitatieve verplichting om het perceel in te richten en te behouden als natuur.
Bent u van mening dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom de provincie het perceel aan u zou moeten verkopen) aan de provincie kenbaar te maken.

Geïnteresseerde partijen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die gesteld zijn aan Stichting Landschap Noord-Holland, te weten:
- Aangrenzend eigenaar zijn; en
- Voldoende (gebieds)kennis en ervaring hebben voor het inrichten, onderhouden en beheren van het perceel als Natuur Netwerk Nederland; en
- De eenheid van beheer van het natuurgebied “de Eendenkooi” te complementeren en te verbeteren alsmede zorg te dragen voor eenheid in het beheer; en
- Financieel draagkrachtig genoeg zijn om het gebied in te richten en te beheren.

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering aan de provincie kenbaar te maken. Uw verzoek dient u uiterlijk 5 april 2023 om 12.00 uur per mail kenbaar te maken via het e-mailadres: infogrondzaken@noord-holland.nl, onder vermelding van "Perceel nabij Eendenkooi te Uitgeest".

Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van het perceel en die kunnen voldoen aan de genoemde voorwaarden, start de Provincie een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt alsdan vastgesteld.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: een perceel grond nabij de Eendenkooi te Uitgeest, kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie GA nummer 138, groot 6.775 m2
- Adres: Niet van toepassing
- Kadastrale aanduiding: Kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie GA, nummer 138
- Perceeloppervlak: 6.775 m2
- Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): Niet van toepassing
- Vigerende bestemming: Enkelbestemming Agrarisch met waarden-Natuur-en landschapswaarden
Dubbelbestemming Archeologie 6 en Landschap
- Toekomstige planologische bestemming: Natuur
- Functie, voormalig gebruik: Agrarisch
- Ontsluiting van het vastgoed: Niet van toepassing

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

De provincie Noord-Holland is voornemens een koopovereenkomst ter zake genoemd perceel aan te gaan met Stichting Landschap Noord-Holland, omdat het aannemelijk is dat Stichting Landschap Noord-Holland, als aangrenzend eigenaar, de enige belangstellende is om het perceel te verwerven. Daarnaast beschikt Stichting Landschap Noord-Holland over voldoende (gebieds)kennis en ervaring voor het inrichten, onderhouden en beheren van dit perceel als Natuur Netwerk Nederland (NNN). Met de verwerving van de eigendom van dit perceel door Stichting Landschap Noord-Holland wordt de eenheid van beheer van het natuurgebied “de Eendenkooi” verbeterd.

Meer informatie
Publicatie via kanalen: www.noord-holland.nl en www.biedboek.nl.
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: infogrondzaken@noord-holland.nl, onder vermelding van "Perceel nabij Eendenkooi te Uitgeest".

Contactgegevens

Provincie Noord-Holland
Contactpersoon: Mw. S. Heijsteeg
E-mailadres: infogrondzaken@noord-holland.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod