Melding Overige gebruiksruimte 230a BW Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
Langbroekerweg 14-14B
te Doorn

Voornemen tot overeenkomst

Deze melding sluit op dinsdag 28 maart 2023 om 12:00 uur.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
Langbroekerweg 14-14B, 3941 MT Doorn
Huidig gebruik:
Leegstand in afwachting van renovatie
Bestemming:
Wonen
Oppervlakte (BVO):
ca. 512 m²

Onderhandse Huurovereenkomst

Het object gelegen aan de Langbroekerweg 14-14B te Doorn dient te worden gebruikt voor bijeenkomsten voor educatie, openingen van nieuwe tentoonstellingen en congressen, zijnde een functioneel gebouw voor gebruik door grotere groepen van ca. 80-110 personen, ten behoeve van “Museum Huis Doorn”. Het Dienstengebouw aan de Langbroekerweg kan door het Rijksvastgoedbedrijf onderhands aan het Museum Huis Doorn worden aangeboden aangezien deze onderhandse aanbieding aan deze partij voldoet aan een hiervoor vereiste criteria:

• Het vastgoed van het Rijk wordt ingezet door de overheid voor uitvoering van haar wettelijke taken. De minister van OCW heef d.d. 29 mei 2018 bij de staatssecretaris van Binnenlandse zaken het verzoek ingediend om de (huisvesting)zorg voor een aantal met OCW verbonden zelfstandige instellingen aan het Rijksvastgoedbedrijf over te dragen.
• Museum Huis Doorn valt onder deze OCW gelieerde zelfstandige instellingen.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Gebouwde zaken 230a en 290). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van contractinformatie, bv. 1 jaar met verlenging van telkens 1 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert deze overeenkomst via een melding in verband met een specifieke taakstelling zoals vermeld in de opdrachtbrief OCW 180529.

Melding

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven om hun interesse voor de wisselruimte kenbaar te maken, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen tot het aangaan van de overeenkomst. Deze publicatie sluit op dinsdag 28 maart 2023. Voor die tijd dienen de partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.biedboekvzl@rijksoverheid.nl, onder vermelding van zaaknummer 5667125. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het is van belang dat uit het meldingsformulier blijkt waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te kunnen komen voor de wisselruimte. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte. Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets afgenomen, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders. Er wordt rekening gehouden met de volgende punten:

• Indien de onderbouwing als onvoldoende wordt beoordeeld, dan wordt/worden de melder/melders hiervan op de hoogte gebracht. Het Rijksvastgoedbedrijf zal dan door gaan met de uitgifte aan de beoogde wederpartij.
• Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie, wordt alsnog een openbare procedure gestart.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: mw. H. van der Spek
E-mailadres: postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod