Perceel cultuurgrond aan de
Gruttoweg
te Zeewolde

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 2 maart 2023 tot 29 maart 2023 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gruttoweg, Zeewolde
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.64.34 ha

Voornemen tot overeenkomst: Perceel cultuurgrond aan de Gruttoweg te Zeewolde

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 29 maart 2023 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel Perceel cultuurgrond aan de Gruttoweg te Zeewolde’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:395) te sluiten een perceel gelegen aan de Gruttoweg te Zeewolde, groot 0.64.34 ha, voor een periode van één (1) jaar en zes (6) maanden.

Kadastrale informatie: Gemeente Zeewolde, sectie D, nummer 1001.
Bestemming en gebruik: Agrarisch - landbouwgrond.

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtovereenkomst aan te gaan met de aangewezen gebruiker, omdat de grond fysiek onderdeel uitmaakt van het naastgelegen perceel en er geen grens in het veld zichtbaar is.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: De Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
1. De beoogd pachter dient aantoonbaar het gebruik te hebben van het aan het te verpachten grenzende
landbouwperceel.
Toelichting: het gepachte dient deel uit te maken van het aangrenzende landbouwperceel zodat dit in een geheel beteeld kan worden; de beoogd pachter is degene die het gebruik heeft van het aangrenzende landbouwperceel.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.vopacht@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.vopacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod