Optie op opstalrecht t.b.v. windturbines
nabij Oost Kanaalweg
te Zoelen

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 27 februari 2023 tot 27 maart 2023 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Oost Kanaalweg, , Zoelen
Huidig gebruik:
Loofbos
Bestemming:
Recreatie
Perceelgrootte:
ca. 139.710 m²

Voornemen tot overeenkomst: WP Buren

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Algemene informatie
Staatsbosbeheer geeft gronden in gebruik op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan Staatsbosbeheer besluiten om van een openbare procedure af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht.

Als Staatsbosbeheer het voornemen heeft een gebruiksrecht aan een specifieke partij aan te bieden, dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Staatsbosbeheer geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen omdat u interesse heeft in het gebruiksrecht en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27-3-2023, 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan Staatsbosbeheer kenbaar maken. In dat geval onderzoekt Staatsbosbeheer of de ingebruikgeving alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van Staatsbosbeheer over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van "Interesse inzake opstalrecht Zoelen".

Vastgoedinformatie
Staatsbosbeheer is voornemens om een opstalovereenkomst te sluiten voor de percelen kadastraal bekend als Gemeente Maurik, sectie L, nummer 550 (60.920 m2) en Gemeente Zoelen, sectie F, nummer 601 (78.790 m2).

  • Omschrijving type vastgoed: bos
  • Kadastrale aanduiding: Maurik L 550 en Zoelen F 601
  • Perceeloppervlak: 139.710 m2
  • Vigerende bestemming: recreatie
  • Toekomstige planologische bestemming: onbekend
  • Functie, voormalig rijksgebruik: bos, recreatie
  • Ontsluiting van het vastgoed: via Oost Kanaalweg, Zoelen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Staatsbosbeheer is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Vattenfall, omdat dit de enig bekende windontwikkelaar is met een aanvullende grondpositie in dit gebied die hen in staat stelt op deze locatie (ten noord-oosten van het kanaal, binnen het gebied dat door de provincie is aangegeven als zoekgebied (“aandachtsgebied”) voor windenergie) een windpark te ontwikkelen. Aangezien op alleen het perceel van Staatsbosbeheer niet een heel windpark ontwikkeld kan worden, wil Staatsbosbeheer een opstalrecht vestigen ten gunste van een partij die aantoonbaar beschikt over aanvullende geschikte grondposities en bereid is tot een vorm van socialisatie van de grondvergoeding (delen van de totale grondvergoeding over alle eigenaren in het zoekgebied, ongeacht waar de eventuele molens uiteindelijk worden gebouwd). Partijen die in aanmerking willen komen voor deze overeenkomst dienen aan te tonen dat zij voldoende grondposities bezitten om in het zoekgebied zoals hieronder met een zwart kader aangegeven, een windpark van ten minste 3 windturbines te ontwikkelen. Zij dienen bovendien aan te geven op welke wijze zij de socialisatie van de grondvergoeding denken vorm te zullen gaan geven.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar j.peijs@staatsbosbeheer.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Jan-Pieter Peijs
E-mailadres: j.peijs@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod