Oppervlakte water van ca. 6.300 m² in het Julianakanaal te Stein
Nabij Veestraat 30
te Stein

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 9 maart 2023, 12:00 uur.

Locatie foto 0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Veestraat 30, 6171 CM Stein
Huidig gebruik:
Steiger met aanvaarbeveiliging en verlaadinstallatie
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 0.63.00 ha

Uitbreiding van de oppervlakte van een erfpachtrecht ten behoeve van een steiger met aanvaarbeveiliging en verlaadinstallatie.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om het erfpachtrecht van een oppervlakte water gelegen nabij de Veestraat 30 te Stein, uit te breiden met circa 6.300 m², met een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Stein, sectie A, nummers 3665 en 3666 voor de periode tot de einddatum van het erfpachtrecht van 31 december 2037.

Andere partijen kunnen voor donderdag 9 maart 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van de kadastrale percelen:
gemeente Stein, sectie A, nummers 3665 en 3666 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als een perceel water voor het realiseren van een steiger met aanvaarbeveiliging en verlaadinstallatie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie breidt het Rijksvastgoedbedrijf het erfpachtrecht uit voor de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn van toepassing de Algemene erpachtsvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat 2001. Het gaat hierbij om een uitbreiding van een recht van erfpacht met de einddatum van 31 december 2037.
Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de huidige c.q. aangrenzende gebruiker. Vanwege de geïsoleerde ligging kan het betreffende stuk rijkswater minder doelmatig zelfstandig bereikt worden. Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie in gebruik te nemen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die hierin interesse hebben uit hun interesse voor deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag 9 maart 2023. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 1476133, uitbreiding erfpachtrecht met oppervlakte water. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op het de percelen water, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie A, nummers 3665 en 3666 gedeeltelijk.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. B. Kokke
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod