Diverse percelen grond gelegen binnen de begrenzing van plangebied Oosterwold
Plangebied Oosterwold (nabij Paradijsvogelweg, Tureluurweg, Goudplevierweg)
te Almere

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 17 januari 2023 tot 14 februari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Plangebied Oosterwold (nabij Paradijsvogelweg, Tureluurweg, Goudplevierweg), 1349 Almere
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
ontwikkelgebied

Voornemen tot overeenkomst: percelen binnen plangebied Oosterwold

Update 15 februari 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Almere.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 14 februari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten voor een aantal percelen grond, gelegen binnen het plangebied Oosterwold te Almere (zie bijgaande grijs gearceerde gedeelten op de kaart van het plangebied ).

 • Adres: nabij Goudplevierweg, Tureluurweg, Paradijsvogelweg te Almere .
 • Kadastrale aanduiding: diverse percelen gemeente Almere, sectie C
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Agrarisch
 • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse lokale wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

De Staat (het Rijksvastgoedbedrijf, RVB) is voornemens meerdere koopovereenkomsten met de gemeente Almere te sluiten, zodat de gemeente Almere de objecten van deze koopovereenkomsten vervolgens kan doorverkopen aan Initiatiefnemers in Oosterwold. Een Initiatiefnemer is een natuurlijke of rechtspersoon (of een gezamenlijkheid van meerdere natuurlijke of rechtspersonen) die ten aanzien van een kavel een anterieure overeenkomst aangaat met de gemeente Almere, waarbij het uitgangspunt is dat de Initiatiefnemer ook eindgebruiker is.
Hierbij overweegt de Staat het volgende:

 • dat het RVB en gemeente Almere gezamenlijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Ontwikkelingsstrategie ‘Almere Oosterwold, Land-Goed voor Initiatieven’ die in de Stuurgroep RRAAM van maart 2012 is vastgesteld;
 • dat het RVB en de gemeente Almere op 18 september 2012 het bestuursconvenant Oosterwold hebben ondertekend waarmee zij de Organische ontwikkelingsprincipes ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Oosterwold nader hebben uitgewerkt en geoperationaliseerd;
 • dat de inhoud van de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold (ISVO) door gemeente Almere, gemeente Zeewolde en RVB gezamenlijk is opgesteld en op 27 juni 2013 in Zeewolde en op 4 juli 2013 in Almere door de betreffende gemeenteraden is vastgesteld;
 • dat op 20 november 2013 de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer is gepresenteerd, waar Oosterwold onderdeel van uitmaakt;
 • dat het Rijk en de gemeente Almere in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 afspraken hebben vastgelegd over de verstedelijkings-opgave Almere. Voor de Organische ontwikkeling van Oosterwold zijn afspraken gemaakt over onder meer: het inrichten van een gemeenschappelijke regeling, het opstellen van kostenverhaal, de rijksbijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere op basis van standaardkavels (7000 woningen) in Oosterwold;
 • dat in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 in artikel 2.2 sub 3.b en c is afgesproken dat het RVB (destijds RVOB) in overeenstemming met de gemeente Almere gronden beschikbaar stelt voor deze gebiedsontwikkeling;
 • dat op 5 juni 2014 een Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Almere, gemeente Zeewolde en het RVB is gesloten waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de gebiedsontwikkeling,
 • dat er op 21 december 2016 door gemeente Almere, gemeente Zeewolde en het RVB een Allonge op deze Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, waarmee de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst is verlengd tot 31 december 2020;
 • dat op 18 respectievelijk 21 december 2018 een koopoptieovereenkomst is getekend tussen het RVB en de gemeente Almere, waarin de gemeente Almere een exclusief kooprecht (koopoptie) heeft gekregen op de gronden die betrekking hebben op deze publicatie en die gelegen zijn binnen de ontwikkelvoorraad van het plangebied Oosterwold;
 • dat op 28 april 2021 door gemeente Almere, gemeente Zeewolde en het RVB een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend met een looptijd tot 31 december 2023 met afspraken over de ontwikkelvoorraad en grondverkoop (https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2021/04/Samenwerkingsovereenkomst-Grondoverdracht-Oosterwold.pdf).

Zoals uit bovenstaande overwegingen blijkt, werken de gemeente Almere en het RVB al lange tijd intensief samen om de integrale gebiedsontwikkeling in Oosterwold vorm te geven. Oosterwold is een unieke gebiedsontwikkeling. In Oosterwold heeft een initiatiefnemer alle ruimte om naar eigen wens vorm te geven aan droom en overtuiging. Initiatiefnemers bouwen niet alleen hun eigen woning, maar gaan ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moeten initiatiefnemers allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Hiermee is Oosterwold de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er geen beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. De gebiedsorganisatie Oosterwold verzorgt de verkoop namens de Gemeente Almere aan de Initiatiefnemers in verschillende verkooprondes met elke keer maatwerk voorwaarden, spelregels, procedures en selectiecriteria binnen alle bovengenoemde kaders.

De gemeente Almere zal in dat verband een openbare procedure houden die voldoet aan de vereisten uit het Didam-arrest (r.o. 3.1.4 en 3.1.5). Het betreft een openbare procedure waarbij een ieder zich kan melden en kan meedingen voor de aankoop van de betreffende kavel. Indien meer Initiatiefnemers zich melden voor dezelfde kavel en voldoen aan de selectiecriteria, dan wordt door middel van loting bepaald wie daadwerkelijk in aanmerking komt voor de ontwikkeling op de kavel. Dit is een objectief, toetsbaar en redelijk criterium.
De gemeente Almere zal tijdig voorafgaand aan de procedure duidelijkheid scheppen over de beschikbaarheid van de kavel(s), de procedure, het tijdschema en de toe te passen criteria. Deze informatie zal openbaar beschikbaar worden gesteld via de website maakoosterwold.nl.
Nadat de gemeente Almere overeenstemming heeft bereikt met de Initiatiefnemer(s) en een anterieure overeenkomst en koopovereenkomst is gesloten door de Initiatiefnemer(s) en de gemeente, roept de gemeente jegens het RVB haar kooprecht in voor dat specifieke perceelsgedeelte, waarna de koopovereenkomst tussen gemeente Almere en RVB tot stand komt. Ook in de komende jaren zullen op deze wijze de gronden die gelegen zijn binnen de ontwikkelvoorraad Oosterwold worden verkocht aan de gemeente Almere, die deze op haar beurt weer doorverkoopt aan Initiatiefnemers.

De gemeente Almere vervult hier een specifieke rol doordat zij niet alleen de openbare verkoopprocedure voor de Initiatiefnemers organiseert, maar ook anterieure overeenkomsten kan sluiten en omgevingsvergunningen kan verlenen ten behoeve van de initiatieven op de kavels en hiermee de initiatieven daadwerkelijk (juridisch) mogelijk kan maken.
Door het unieke karakter van het plangebied Oosterwold, de specifieke rol die de gemeente Almere hierin vervult en de gemaakte interbestuurlijke afspraken is het RVB van mening dat in dit geval sprake is van slechts één serieuze gegadigde die onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komt voor de desbetreffende gronden te behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Oosterwold, te weten de gemeente Almere. Met de verkoop van de kavels aan de gemeente Almere kan de organische gebiedsontwikkeling door de Initiatiefnemers worden gerealiseerd.
Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met het hiervoor omschreven voornemen om de verkoop van gronden gelegen binnen het plangebied Oosterwold te Almere op bovenstaande wijze vorm te geven, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht per e-mail aan biedboek@rijksoverheid.nl o.v.v. “Reactie op voornemen tot verkoop van gronden Oosterwold”. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht van betrokkene om nog in of buiten rechte tegen dit voornemen op te kunnen komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Staat, de gemeente en (potentiële) initiatiefnemers zouden immers onredelijk benadeeld worden indien pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte en redelijke termijn alsnog zou (kunnen) worden opgekomen tegen het hiervoor bedoelde voornemen, respectievelijk het aangaan van de bedoelde overeenkomst(en).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Wouter den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod