(Her-)uitgifte erfpachtrecht van een industrieterrein gelegen op het Staalindustrieterrein te Alblasserdam
Ruigenhil 3d
te Alblasserdam

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 9 februari 2023, 12:00 uur.

Kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Ruigenhil 3d, 2952 AR Alblasserdam
Huidig gebruik:
De erfpachter is verplicht de erfpachtzaak uitsluitend te gebruiken als industrieterrein.
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 04.37.05 ha

(Her-)uitgifte erfpachtrecht van een industrieterrein

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een recht van erfpacht (her-) uit te geven voor een perceel gelegen op het staalindustrieterrein te Alblasserdam bestaande uit een industrieterrein (loswal Rapenburg cum annexis) gelegen langs de rechteroever van de rivier De Noord, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B, nummers 5083 en 4395 gedeeltelijk, ter grootte van ongeveer 04.37.05 ha aan de huidige erfpachter. Een strook van het perceel uit het bestaande erfpachtrecht van circa 00.07.25 ha wordt uit het (her-) uit te geven erfpachtrecht gehouden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een overeenkomst tot vestiging erfpacht aan te gaan met de huidige erfpachter, omdat de verwachting is dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het erfpachtrecht.

Het erfpachtrecht wordt gevestigd voor de duur van dertig jaar na de einddatum van 31 december 2026. De Algemene erfpachtvoorwaarden materieelbeheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020 zullen op het erfpachtrecht van toepassing zijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten hier. Informatie tot dergelijke zaken is hier te vinden.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor het verkrijgen van het erfpachtrecht omdat u interesse heeft in het erfpachtrecht en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk met de daarbij horende motivatie uiterlijk op donderdag 9 februari 2023, 12.00 uur, aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken.
In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de vestiging van het erfpachtrecht alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘1474019 (Her-)uitgifte erfpachtrecht van een industrieterrein gelegen op het staalindustrieterrein te Alblasserdam’. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Criteria
Onderdelen
De Staat (het Rijksvastgoedbedrijf) neemt op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria aan dat slechts de huidige erfpachter in aanmerking komt voor de uitgifte van het erfpachtrecht. De criteria die hierbij van belang zijn, zijn de volgende:
1. Beschikbare geluidsbudgetten en milieucategorie bestemmingsplan
2. Regio Deal Drechtsteden- Gorinchem
3. Eisen douanegebied
4. Staalfabriek FNsteel B.V.

 1. Beschikbare geluidsbudgetten en milieucategorie bestemmingsplan Het erfpachtrecht is gelegen in een gezoneerd industrieterrein, dit betreft het voormalige Nedstaalterrein. Om de geluidruimte binnen de zonegrens efficiënt in te kunnen zetten en grip te hebben op de verdeling, is de beschikbare geluidruimte vertaald naar zogeheten akoestische gebiedseenheden (hierna: AEG's) Deze AEG’s zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en bedrijfsactiviteiten zijn enkel toegelaten als er voldoende geluidsbudget vanuit de AEG's beschikbaar is. De beschikbare geluidsbudgetten voor het industrieterrein waarvan het erfpachtrecht onderdeel is, zijn volledig opgebruikt om de zittende bedrijfsactiviteiten toe te kunnen laten en liggen dus vast in vergunningen en meldingen. De gemeente Alblasserdam heeft aangegeven dat als het erfpachtrecht wordt uitgegeven aan een eventuele derde partij die hier bedrijfsactiviteiten wil ontplooien, deze partij dan niet beschikt over de noodzakelijke geluidsruimte omdat deze al vergeven is. Er zouden dan enkel activiteiten worden toegelaten welke passen binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, zonder dat deze geluid creëren. Immers, meer geluidruimte beschikbaar stellen kan niet omdat dit tot een overschrijding op de zonegrens zal leiden en in strijd is met het bestemmingsplan.

Milieucategorie bestemmingsplan
Het perceel, als onderdeel van het gehele terrein van FNsteel, staat in het bestemmingplan aangeduid met de specifieke vorm van bedrijf 11 uit ten hoogste milieucategorie 6. Dit houdt de zwaarte in van de industrie die op dit terrein is toegestaan. Gezien deze aanduiding wil de Staat alleen gunnen aan bedrijven met minimaal deze milieucategorie.
De vergunningen zijn tenaamgesteld op Fnsteel B.V. de huurder van de huidige erfpachter.

 1. Regio deal Drechtsteden- Gorinchem Het industrieterrein is onderdeel van een regiodeal die is gesloten tussen ‘het Rijk’ - met de deelname vanuit diverse ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ‘de Regio’ - waaronder het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en de Provincie Zuid-Holland. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan de brede welvaart, door te investeren in menselijk kapitaal, innovatie en dynamische rivieroevers. Bijna nergens in Nederland is de financiële en economische crisis (2008-2013) harder aangekomen dan in de regio Drechtsteden – Gorinchem. Grote fabrieken zijn gesloten of hebben te maken (gehad) met grote ontslagrondes. Dit heeft forse littekens achtergelaten. Door de economische structuur, met veel maakindustrie en toeleverend midden- en kleinbedrijf (mkb), is deze regio bijzonder kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen. Ook de coronacrisis laat de kwetsbaarheid van deze regio zien en benadrukt de noodzaak om deze aan te pakken. De ambitie is om te werken aan een regio die minder gevoelig is voor crises en waar de sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen en te investeren in een gebied dat zijn identiteit (de rivieren) koestert en een kwalitatief goed leefklimaat heeft.

De aanpak in deze Regio Deal richt zich op drie pijlers:
- Human capital, voor het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs.
- Toegepaste innovatie, voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem gericht op daadwerkelijke toepassingen.
- Dynamische oevers, voor het verbinden van rivieroevers met water en samenleving.

Met deze Regio Deal wordt beoogd om de gestelde doelen in de gehele regio Drechtsteden-Gorinchem te bereiken. Voor meer informatie over de Regio Deal: Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Pijler Dynamische oevers
Wat de Regio Deal vooral duidelijk maakt is dat de Staat de inzet op oevergebonden bedrijfsmatige activiteiten ondersteunt en omarmt. Daarom wil de Staat het erfpachtrecht uitgeven aan een partij die oevergebonden bedrijfsmatige activiteiten ontplooit. Het aantal locaties waar dit mogelijk is, zijn beperkt en daarom wil de Staat het erfpachtrecht alleen aan een partij uitgeven die zelf oevergebonden bedrijfsmatige activiteiten ontplooit dan wel dit mogelijk maakt.
Daarnaast staat er in die Regio Deal dat juist in deze regio de druk vanuit de verkeerssystemen heel groot is. Deze locatie presenteert zich als een plek waar juist die overslag van vrachtwagen op boot en omgekeerd goed kan plaatsvinden. Zodoende wil de Staat vanuit de Regio Deal alleen gunnen aan een partij die zich hiermee bezighoudt.

Pijler Human Capital
In deze pijler van de Regio Deal is aangeven dat de Staat streeft naar ‘doorlopende leerlijnen’ voor leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het voormalige Nedstaalterrein in Alblasserdam start een praktijkleerprogramma waarmee werklozen duurzaam naar een betaalde baan worden begeleid. De gemeente Alblasserdam, de Sociale Dienst Drechtsteden, het Da Vinci College en de (toekomstige) gevestigde bedrijven werken daartoe samen. FNsteel B.V. is onderdeel van dit project en verleent hier graag medewerking aan. De Staat wil het erfpachtrecht dus alleen gunnen aan een partij die ook bereid is in te stappen in dit arbeidsmarktperspectief.

FNsteel B.V. en het in het verlengde daarvan de huidige erfpachter zijn al in een vergevorderd stadium betrokken bij de Regio Deal en hebben aangeven mee te willen werken binnen deze pijlers en het realiseren van de doelen. Naast de bereidheid van FNsteel B.V. zijn medewerking te verlenen aan de Regio Deal, levert hij al decennialang een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en economie van Alblasserdam.

 1. Eisen douanegebied
  Het perceel dat in erfpacht wordt uitgegeven grenst direct aan een perceel water welke in directe verbinding staat met de zee. Hierdoor is het industrieterrein bestempeld als een douanegebied en hiermee zijn er aanvullende eisen met betrekking tot de toegang tot het gebied. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de havenfaciliteit, tot in de havenfaciliteit aangemeerde schepen, en tot de verboden terreinen van de havenfaciliteit moet de identiteit worden vastgesteld als zij het terrein betreden. Een eventuele derde partij moet ook een bijdrage leveren aan het naleven van dit vereiste.

 2. Staalfabriek FNsteel B.V.
  Het perceel dat in erfpacht wordt uitgegeven maakt onderdeel uit van het industrieterrein van de staalfabriek FNsteel B.V. Rapenburg 1, 2952 AP Alblasserdam. Het staalindustrieterrein is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Alblasserdam, zichtbaar vanaf de snelweg A15 en de N915 naast de entree van het dorp.
  FNsteel B.V. heeft een huurovereenkomst met de huidige erfpachter voor het gebruik van het industrieterrein waarop FNsteel B.V. gelegen is. Het perceel wat in erfpacht wordt uitgegeven is een onderdeel van deze huurovereenkomst en beslaat circa 25% van het totale industrieterrein. FNsteel B.V. geeft aan alle percelen samen nodig te hebben om het productieproces volledig op deze locatie te laten plaatsvinden. De huidige erfpachter is eigenaar van de andere percelen van het industrieterrein.
  Het perceel dat in erfpacht wordt uitgegeven maakt dus onderdeel uit van een groter geheel en het perceel is visueel ook niet herkenbaar als zelfstandig.
  Op basis van de ligging, bereikbaarheid, toegang en omvang van het perceel dat in erfpacht wordt uitgegeven ligt afzonderlijk gebruik van dit perceel (dus los van het gebruik van het resterende industrieterrein) niet voor de hand. Door deze factoren neemt het Rijksvastgoedbedrijf aan slechts de huidige erfpachter en eigenaar van de omliggende percelen interesse heeft in het erfpachtrecht.

Alleen publiceren voornemen tot overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat door bovenstaande factoren er waarschijnlijk geen derde partij is die interesse zal hebben voor dit erfpachtrecht en die aan de aanvullende eisen kan voldoen. Daarom wordt alleen dit voornemen tot overeenkomst gepubliceerd. Als toch nog een derde partij gefundeerd aangeeft interesse te hebben (en dit opportuun is) dan zal een eventuele openbare inschrijving beoordeeld worden.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastrale percelen:
Gemeente Alblasserdam, sectie B, nummers 5083 en 4395 gedeeltelijk.
De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als industrieterrein.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Specifieke voorwaarde
Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat deze kan voldoen aan de aanvullende eisen vastgelegd in onder andere de regio deal, douanegebied, geluidsnorm.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtrecht voor de duur van dertig jaar na de einddatum van 31 december 2026. De ‘Algemene erfpachtvoorwaarden materieelbeheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020’ zullen op erfpachtrecht van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 26/2020. Deze zijn te downloaden onder de button: ‘Download voor meer informatie’. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Procedure Voornemen tot Overeenkomst
Planning
Het Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag 9 februari 2023 om 12:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun interesse kenbaar te maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat kan worden voldaan aan de specifieke voorwaarde zoals hierboven gesteld. Het kenbaar maken is mogelijk door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Zie ook de bijlagen welke te downloaden zijn onder de button ‘Download meer informatie’.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving als uitsluitend partijen zich melden die niet (kunnen) voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarden. Als het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(en) gemeld en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.
De Staat is bevoegd om het vestigen van het erfpachtrecht afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek, gelijk aan of vergelijkbaar met de procedure en criteria zoals opgenomen in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Openbare Inschrijving
Indien zich partijen melden met een gemotiveerde interesse voor het verkrijgen van het erfpachtrecht en deze partijen voldoen aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die aan de uitvoering van het bestemmingsplan op deze locatie verbonden zijn, kan het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure starten. Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevr. A. Kortekaas
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod