Politiekantoor
Buitenruststraat 237
te Middelburg

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 december 2022 tot 17 januari 2023 was het mogelijk om een kort geding te starten.

0

Objectinformatie

Adres:
Buitenruststraat 237, 4337 ER Middelburg
Huidig gebruik:
Politiekantoor
Bestemming:
Kantoor, dienstverlening en maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 3.160 m²
Bouwjaar:
ca. 1977

Voornemen tot overeenkomst: Buitenruststraat 237 te Middelburg

Update 17 januari 2023: De termijn voor het aanspannen van een kort geding is inmiddels verstreken. Er is geen kort geding aangespannen. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Middelburg.

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Algemene informatie
De Politie, publiekrechtelijke rechtspersoon, tevens rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT), heeft het voornemen om object plaatselijk bekend Buitenruststraat 237 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie O, nummer 1748, kadastraal groot drieduizend honderdzestig vierkante meter (3.160m2) (de Onroerende Zaak), te verkopen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Middelburg (de Gemeente).

Toelichting onderhandse verkoop
De Politie meent dat de voorgenomen verkoop van de Onroerende Zaak aan de Gemeente niet onder de reikwijdte van het Didam-arrest valt om de volgende redenen.
Het uitgangspunt dat de Politie bij een verkoop van onroerend goed verplicht is mededingingsruimte te bieden aan alle (potentiële) gegadigden wordt gestoeld op een algemene beginsel van behoorlijk bestuur; het gelijkheidsbeginsel. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur strekken tot bescherming van burgers in relatie tot de overheid. Dit betekent andersom dat deze beginselen niet van toepassing zijn in het privaatrechtelijk rechtsverkeer tussen overheden onderling, net zoals het gelijkheidsbeginsel ook niet van toepassing is in het privaatrechtelijke rechtsverkeer tussen burgers en/of bedrijven onderling. Zowel de Politie als de Gemeente zijn overheidslichamen. Op basis van bovenstaande meent de Politie dat het Didam-arrest niet in de weg staat aan de voorgenomen een-op-een verkoop van de Onroerende Zaak aan de Gemeente.
Voor zover het gelijkheidsbeginsel wel van toepassing zou zijn, wordt dit met de voorgenomen verkoop bovendien niet geschonden. Het betreft hier immers een interne transactie binnen de overheid. Met de transactie wordt de (verticale) verhouding tussen de overheid en de burgers zodoende niet geraakt (het zgn. publiekrechtelijke gelijkheidsbeginsel). Verder heeft de transactie evenmin invloed op de materiële gelijkheid in de verhouding tussen burgers onderling en de invloed die de overheid daarop uitoefent (het zgn. privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel).

Indien en voor zover de voorgenomen verkoop in afwijking van het bovenstaande wel zou vallen onder de reikwijdte van het Didam-arrest, meent de Politie op grond van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria dat de Gemeente als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van de Onroerende Zaak in aanmerking komt:
1. De Onroerende Zaak is vanuit het algemeen belang door de Gemeente uit hoofde van haar publieke taak aangewezen als object dat een functie met een maatschappelijk belang dient te vervullen;
2. De Gemeente heeft aangegeven de Onroerende Zaak dringend nodig te hebben voor de realisatie van sociale huurwoningen om een kritieke bijdrage te leveren aan de urgente woon- en asielcrisis en zo het gemeentelijk beleid te kunnen uitvoeren;
3. De Gemeente heeft de Onroerende Zaak tevens nodig om een (aanzienlijke) bijdrage te leveren aan het kunnen behalen van de gemaakte prestatieafspraken met de toegelaten instelling(en) die binnen de Gemeente actief zijn.
4. In rechtspraak is bepaald dat verwezenlijking van prestatieafspraken, uitvoering van een wettelijke taak en behartiging van publieke belangen criteria kunnen zijn om te concluderen dat slechts één partij in aanmerking komt voor aankoop; de Gemeente.

Gelet op de functie, het voorgenomen gebruik en belang van de Onroerende Zaak stelt de Politie zich op het standpunt dat slechts de Gemeente als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop. De Politie kan de Onroerende Zaak daarom aan de Gemeente verkopen zonder daaraan voorafgaand voor derden mededingingsruimte te bieden.

De Politie zal 20 werkdagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van de Onroerende Zaak aan de Gemeente, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de Gemeente zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam).

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Ruimtemanagement, onderdeel van de dienst Huisvesting van de Politie: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon: Rafaëlle Quax
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod