Gronden de Graafschap
Percelen gelegen achter de Wierse
te Biddinghuizen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 december 2022 tot 10 januari 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Percelen gelegen achter de Wierse, 8256 Biddinghuizen
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Woongebied – uit te werken en Recreatie - Volkstuin
Perceelgrootte:
ca. 128.027 m²

Voornemen tot overeenkomst: Gronden de Graafschap, Biddinghuizen

Update 10-01-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Gemeente Dronten.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00016378 Verkoop gronden de Graafschap, Biddinghuizen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een gedeelte van het perceel Dronten, sectie D, nummer 2593, gelegen achter de Wierse te Biddinghuizen (zie tekening).

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond
  • Kadastrale aanduiding: Dronten, D, 2593 (ged)
  • Perceeloppervlak: 12.80.27 ha
  • Vigerende bestemming: Woongebied – uitwerking en Recreatie - Volkstuinen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: agrarisch

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Dronten, omdat het RVB, op basis van een exclusief koopaanbod aan de gemeente Dronten uit 2005, gehouden is om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Dronten. In het exclusief koopaanbod, waarover met de gemeente overeenstemming is bereikt, zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de koop en levering van de gronden kan plaatsvinden.

De gemeente Dronten is voornemens de gronden, voor zover deze de bestemming ‘Woongebied – uit te werken‘ hebben, de gronden te gaan ontwikkelen voor woningbouw. Tevens is de gemeente voornemens de nabijgelegen volkstuinen te verplaatsen naar de gronden die de bestemming “Recreatie -Volkstuinen” hebben. Daarbij is door de gemeente Dronten een integrale ontwikkeling van de gronden binnen het plangebied ‘De Graafschap’ beoogd.

Zowel de overeenstemming over de koop en levering uit 2005 als de (pré)contractuele afspraken in dit kader maken dat alleen de gemeente Dronten in aanmerking komt voor de verwerving van de gronden.
Het Rijksvastgoedbedrijf zal ter nakoming van de afspraken de gronden overdragen aan de gemeente Dronten die de ontwikkeling van het gebied nader vorm zal geven.

De gronden worden na verwerving door de gemeente bouwrijp gemaakt en zullen, voor zover de gemeente de gronden niet zelf in eigendom en beheer houdt, worden uitgegeven. De gemeente zal hierbij zoveel als mogelijk de openbaarheid betrachten. Naar verwachting biedt dit te zijner tijd mogelijkheden voor geïnteresseerden om (een deel van) de gronden via de gemeente te verwerven.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: W.B. den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod