Voormalige TBS-kliniek Oldenkotte
Kienvenneweg 18
te Rekken

Marktconsultatie

0

Objectinformatie

Adres:
Kienvenneweg 18, 7157 CC Rekken
Huidig gebruik:
Tijdelijk beheer
Bestemming:
Bijzondere instelling/bos- en natuurgebied
Oppervlakte (BVO):
ca. 11.500 m²
Perceelgrootte:
11.500 ha
Bouwjaar:
ca. 1990

Voormalige TBS-kliniek Oldenkotte

Voornemen tot overeenkomst: verkoop Oldenkotte in Rekken
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om het complex gelegen aan Kienvenneweg 18 te Rekken te verkopen aan Tactus Verslavingszorg. Verkoop vindt plaats tegen een – op basis van een taxatie nog vast te stellen – marktconforme koopprijs.

Schets van de positie van Oldenkotte in het zorglandschap in Rekken
De kliniek Oldenkotte is gelegen in een gebied waarin al decennia lang kwetsbare zorgfuncties zijn gevestigd. Het beleid van de gemeente Berkelland is erop gericht om het karakter van het gebied, dat zich kenmerkt als rustig en prikkelarm, te behouden of daar waar mogelijk te versterken. Het huidige en voor de toekomst te behouden unieke en specifieke `zorglandschap' maakt dat een eventuele bestemmingsplanwijziging noodzakelijkerwijs moet passen en aansluiten bij de aanwezige zorg(partijen) in het gebied. Naast een groot maatschappelijk belang, gaat het hierbij ook om behoud van werkgelegenheid en de daarmee gepaard gaande economische belangen voor de gemeente.

Achtergrond voor verkoop aan Tactus
De gemeente Berkelland heeft aangegeven dat voortzetting van het gebruik van het object conform de huidige bestemming gewenst is en daarom hun voorkeur heeft. Dit heeft gevolgen voor toekomstige planologische mogelijkheden van de kliniek en het bijhorende terrein. In het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied, FPC Oldenkotte 2010' is het object Kienvenneweg 18 bestemd als `Maatschappelijk, centrum voor forensisch psychiatrische zorg'.

Vanwege de verwachting van de gemeente Berkelland over het tekort aan capaciteit in de forensische psychiatrische zorg de komende jaren en de investeringen die hiervoor in het recente verleden zijn gedaan met gemeenschapsgeld, wordt vooralsnog vastgehouden aan de huidige bestemming. Zie ook hun brief d.d. 17 december 2020.

Passend bij de planologische bestemming van de locatie heeft de gemeente Berkelland het Rijksvastgoedbedrijf verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte aan Tactus Verslavingszorg te verkopen. Tactus Verslavingszorg is een van de instellingen die voorkomt op het “Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders” voor de periode 2020 en 2021 voor de overige forensische zorg en tbs-FPK en voldoet daarmee aan het vereiste om bij het in gebruik nemen van de kliniek invulling te kunnen geven aan de planologische bestemming. Tactus Verslavingszorg zou na aankoop het complex Oldenkotte in gebruik willen nemen als vervanging van hun locatie Dr. Slotlaan in Rekken voor klinische behandeling van verslaafden. Tevens is Tactus voornemens om in samenwerking met Aveleijn een pilot op te zetten ter voorkoming van verslaving.

De gemeente Berkelland heeft bovendien aangegeven dat aan verzoeken tot gebruik of herbestemming van de kliniek die niet passen in de omgeving of een risico vormen voor de continuïteit van het huidige aanbod van kwetsbare zorg in het gebied, niet zal worden meegewerkt.

Gelet hierop laat het zich aanzien dat er vermoedelijk geen andere belangstelling is voor Oldenkotte dan van Tactus Verslavingszorg. Tegen deze achtergrond geeft Rijksvastgoedbedrijf met dit bericht kennis van het voornemen om de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken aan Tactus Verslavingszorg te willen verkopen.

Bezwaar maken
Partijen die Oldenkotte ook opnieuw in gebruik kunnen en wensen te nemen conform het vigerende bestemmingsplan en op eerder genoemde overzicht gecontracteerde zorgaanbieders voorkomen, kunnen binnen 21 dagen na de publicatie van het Voornemen tot Overeenkomst op Biedboek op 6 april 2021 en daarmee op uiterlijk 27 april 2021 schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken dat zij bezwaar maken tegen het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om Oldenkotte aan Tactus Verslavingszorg te verkopen.

Partijen die niet voorkomen op het genoemde overzicht gecontracteerde zorgaanbieders en Oldenkotte ook opnieuw in gebruik kunnen en wensen te nemen, kunnen eveneens binnen 21 dagen na de publicatie van het Voornemen tot Overeenkomst op Biedboek op 6 april 2021 en daarmee op uiterlijk 27 april 2021 schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken dat zij bezwaar maken tegen het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om Oldenkotte aan Tactus Verslavingszorg te verkopen. Tevens dienen deze partijen aanvullend te motiveren waarom zij in staat zijn om de voormalige tbs-kliniek conform het vigerende bestemmingsplan in gebruik te nemen.

Zij kunnen hun brief richten aan: Rijksvastgoedbedrijf, t.a.v. ing. W.B. den Dekker, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag en tevens per mail verzenden naar: biedboek@rijksoverheid.nl.

Indien er geen bezwaren zijn binnengekomen binnen de gestelde termijn zal het Rijksvastgoedbedrijf terstond na de datum van 27 april 2021 starten met onderhandelingen om te komen tot overeenstemming met Tactus Verslavingszorg over de verkoop van Oldenkotte.

Gebaseerd op eventueel binnengekomen bezwaren binnen de gestelde termijn, kan het Rijksvastgoedbedrijf:
1. Besluiten overeenstemming te bereiken met Tactus Verslavingszorg over de verkoop van Oldenkotte;
2. Besluiten tot een openbare inschrijving.

Ad 1.
Indien het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens ondanks gebleken bezwaren besluit Oldenkotte te verkopen aan Tactus Verslavingszorg, dan zullen de partijen die overeenkomstig het voorgaande bezwaar hebben gemaakt, in de gelegenheid worden gesteld om binnen een bepaalde termijn een kort geding aanhangig te maken alvorens definitief wordt gegund aan Tactus Verslavingszorg.

Ad 2.
Indien het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens besluit Oldenkotte niet te verkopen aan Tactus Verslavingszorg, dan zal een openbare inschrijving worden voorbereid.
Partijen kunnen vervolgens deelnemen aan deze openbare inschrijving.

Ten aanzien van partijen die zich thans niet melden binnen de voormelde termijn van 21 dagen (uiterlijk 27 april 2021), vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de Overeenkomst met Tactus Verslavingszorg. Alsdan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de mogelijkheid om potentiële kopers te screenen conform de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob).

Kadastrale gegevens Kienvenneweg 18
Gemeente Eibergen, sectie M, nummers 961, 1065, 1066, 1413 en 1415.
Totaal groot 115.425 m2 (11.54.25 ha).

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (1 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Wouter den Dekker
Telefoon: 06-11456958
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod