Percelen met bedrijfsgebouwen
Argonweg 10 en Heliumweg 7
te Amersfoort

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 17 november 2022 tot 15 december 2022 was het mogelijk een kort geding te starten.

0

Objectinformatie

Adres:
Argonweg 10 en Heliumweg 7, 3812 RB Amersfoort
Bestemming:
Bedrijventerrein-1
Oppervlakte (BVO):
ca. 7.510 m²
Perceelgrootte:
ca. 15.663 m²

Voornemen tot overeenkomst: Bedrijfsgebouwen Argonweg 10/Heliumweg 7 te Amersfoort

Update 04-01-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Amersfoort.

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA) en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Haasnoot via haasnoot@amfors.nl.

Algemene informatie
Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omstreken (RWA) is voornemens om haar eigendom aan de Argonweg 10 en de Heliumweg 7 te Amersfoort over te dragen aan de Provincie Utrecht.

RWA heeft dit voornemen gepubliceerd op Biedboek.nl. De provincie Utrecht zal deze gronden vervolgens herinrichten als busremiseterrein inclusief laadstation voor elektrisch openbaar vervoer.

RWA maakt daartoe thans bekend dat zij voornemens is om de betreffende percelen minimaal vier weken na de datum van deze publicatie te verkopen en volgens de daartoe met de Provincie Utrecht gemaakte afspraken te leveren.

Indien u zich niet kunt verenigen met de beoogde verkoop dient een kort geding tegen RWA aanhangig te worden gemaakt bij Rechtbank Midden, Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht op straffe van verval van alle rechten om tegen de eventueel nadien gesloten overeenkomst in rechte met succes op te komen, waaronder het recht tot het instellen van een vordering tot vernietiging, beëindiging, ontbinding van de overeenkomst.
Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder. Dit kort geding dient binnen 4 weken gerekend vanaf de publicatiedatum te geschieden. Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. RWA en de Provincie Utrecht zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Wij verzoeken u om uw bezwaar tegen de voorgenomen verkoop tevens kenbaar te maken aan de verkopende partij via haasnoot@amfors.nl onder vermelding van "RWA/2022/001".

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: perceel met bedrijfsgebouwen
- Adres: Argonweg 10 en Heliumweg 7
- Kadastrale aanduiding: Amersfoort, sectie D nummers 9365 geheel, 9366 geheel en 9413 geheel
- Perceeloppervlak: 15.663 m2
- Vloeroppervlak (BVO): 7.510 m2
- Functie, voormalig gebruik: nog in gebruik als bedrijfs- en kantoorruimte.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

De verkoop vindt plaats in het kader van de strategische koers van RWA en daarmee noodzaak van gefaseerde concentratie van kernactiviteiten van RWA op de hoofdlocatie.

RWA en de Provincie Utrecht zijn sinds 2020 met elkaar en met diverse andere stakeholders in gesprek over de mogelijkheden van de betreffende percelen voor de realisatie van een busremise inclusief laadstation voor elektrisch openbaar vervoer.

De Provincie heeft hierbij aangegeven dat de gewenste gefaseerde oplevering past binnen de planning van de provincie inzake de realisatie van de busremise met het genoemde laadstation.

De verkoop vindt plaats indachtig het Collegebesluit van de gemeente Amersfoort inzake de gewenste bestemming en de daarvoor noodzakelijke sloop van de opstallen. Om die reden is ook sprake van een onlosmakelijke verkoop van de drie percelen als één geheel. En de voorwaarde dat met de verkoop voor de gemeente Amersfoort middelen vrijkomen die nodig zijn voor de vervangende huisvesting van de sociale banken die nu op de betreffende locatie zijn gevestigd.
Criteria bij verkoop door RWA zijn:
• Onlosmakelijke verkoop van de drie percelen als één geheel;
• Een gefaseerde oplevering van de Argonweg in maart 2024 en de Heliumweg in december 2026;
• De beoogde nieuwe functie dient een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de gemeente Amersfoort inzake een vermindering van de CO2 uitstoot.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar haasnoot@amfors.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Amfors Holding B.V.
Contactpersoon: Reinier Haasnoot
E-mailadres: haasnoot@amfors.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod