Percelen landbouwgrond
nabij de Voogdwerfsesteeg
te Dussen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 3 november 2022 tot 1 december 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Voogdwerfsesteeg, Dussen
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 48.647 m²

Voornemen tot overeenkomst: Compensatiegrond in het kader van project A27 Houten-Hooipolder

Update 1-12-2022: U kunt niet meer reageren. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de beoogde kandidaat.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 december 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013483 (Verkoop), Dussen R 2360 en 2292 groot 48.647 m²".

Vastgoedinformatie en toelichting onderhandse verkoop compensatiegrond A27 Houten-Hooipolder
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de volgende percelen (hierna te noemen: de compensatiegrond), die thans aan de Staat toebehoren:
1. het perceel kadastraal bekend gemeente Dussen sectie R nummer 2360 (ged) ter grootte van 38.453 m2
2. het perceel kadastraal bekend gemeente Dussen sectie R nummer 2292 (ged) ter grootte van 9.418 m2
het perceel kadastraal bekend gemeente Dussen sectie R nummer 2292 (ged) ter grootte van 776 m2
Het betreft percelen landbouwgrond gelegen nabij de A27 te Werkendam

Het Rvb wenst de compensatiegrond in te zetten ter compensatie van het verlies van gronden die nodig zijn voor het project A27 Houten-Hooipolder (het project).

Het Rvb meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rvb tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:

A. Voor aankoop komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan die aan hen in eigendom toebehoren of hebben toebehoord of die door hen op basis van pacht of erfpacht worden of werden geëxploiteerd;
B. Voor aankoop komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden of over gronden die door hen in (erf)pacht worden gehouden en die gelegen zijn in het gebied dat globaal begrensd wordt door fort Bakkerskill en fort Altena en is aangegeven op de hieronder opgenomen kaart;
C. Wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als koper in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
D. Wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als koper in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Indien er meerdere gegadigden voldoen aan de gestelde criteria A t/m D zal het Rijksvastgoedbedrijf bij de toetsing in het eindoordeel de impact op de economische bedrijfsvoering afwegen-> een kandidaat waarbij de impact op de economische bedrijfsvoering het grootst is gaat voor.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod