Politiebureau
Industrieweg 35c
te Grootebroek

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 1 november 2022 tot 29 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk een kort geding te starten.

0

Objectinformatie

Adres:
Industrieweg 35c, 1613 KT Grootebroek
Huidig gebruik:
Politiebureau
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.913 m²
Perceelgrootte:
ca. 2.374 m²

Voornemen tot overeenkomst: Politiebureau Industrieweg 35c te Grootebroek

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Update 29-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Stede Broec

Algemene informatie
De Politie heeft het voornemen om het object, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie E, nummer 2859, plaatselijk bekend Industrieweg 35c, 1613 KT te Grootebroek, groot circa 2.374 m², te verkopen aan de gemeente Stede Broec ten behoeve van een maatschappelijke herontwikkeling van het pand met de nadruk op zorg en veiligheid. De politie zal tevens circa 275 m2 binnen dit pand terug huren ten behoeve van een politiepost groot ter waarborging van de veiligheid in het verzorgingsgebied.

Toelichting onderhandse verkoop
De Politie is voornemens deze onroerende zaak, met maatschappelijke functie, aan de gemeente Stede Broec te verkopen teneinde de gemeente Stede Broec in de gelegenheid te stellen in de onroerende zaak te investeren ten behoeve van een maatschappelijke herontwikkeling. Deze herontwikkeling zal ten bate van het uitoefenen van meerdere maatschappelijke functies komen waarbij tevens een plek gecreëerd wordt voor de Politie.

De Politie is van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object aan de gemeente Stede Broec. De Politie biedt geen mededingingsruimte en het object wordt niet aan marktpartijen te koop aangeboden.

De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan de gemeente Stede Broec, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag .

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de gemeente Stede Broec zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon: dhr. J. Vlemmings
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod