Politiebureau
Rijnstraat 315
te Sliedrecht

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 13 oktober 2022 tot 10 november 2022 was het mogelijk om een kort geding te starten.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijnstraat 315, 3363 EJ Sliedrecht
Huidig gebruik:
Politiebureau
Bestemming:
Enkel bestemming Maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 2.495 m²

Voornemen tot overeenkomst: Politiebureau Sliedrecht

Update 10 november 2022: De termijn voor het aanspannen van een kort geding is inmiddels verstreken. Er is geen kort geding aangespannen. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Sliedrecht.

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Algemene informatie
De Politie, publiekrechtelijke rechtspersoon, tevens rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT), heeft het voornemen om object met enkel bestemming ‘maatschappelijk’, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht, sectie K, nummer 3098, plaatselijk bekend Rijnstraat 315, 3363 EJ te Sliedrecht, groot circa 2.495 m², te verkopen aan de publiek rechtelijk rechtspersoon gemeente Sliedrecht.

Toelichting onderhandse verkoop
De politie hanteert sinds 2017 een werkwijze, waarbij een overheid, meestal de betreffende gemeente, een voorkeurspositie krijgt om overtollig politie vastgoed te verwerven t.b.v. een maatschappelijke doelstelling. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan wel indien de gemeente geen belangstelling heeft, wordt het object in het openbaar te koop aangeboden.

Bij regionaal veiligheidsoverleg heeft de politie met regioburgemeesters in het verleden bestuurlijke afspraken gemaakt omtrent toekomstige huisvesting van de politie en de gevolgen hiervan voor de gemeenten, waaronder die voor de gemeente Sliedrecht. Het gevolg hiervan is o.a. dat het Basisteambureau Drechtsteden Buiten niet meer in Sliedrecht, maar in de nieuwbouwlocatie Papendrecht wordt gehuisvest. Hierdoor is aan de Rijnstraat 315 te Sliedrecht ruimte ontstaan voor de huisvesting van de Veiligheidsregio met maatschappelijke functie, welke onder de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt gerealiseerd. De Gemeente acht het behoud van de maatschappelijke bestemming ten gunste van een brandweerkazerne wenselijk en zal niet wil meewerken aan een andere invulling. Verder is overeengekomen dat de Gemeente Sliedrecht volgens het Programma van Eisen van de politie een steunpunt, realiseert en hier blijvend in faciliteert.
Samenhangend met dit overleg is het object aan de Rijnstraat daarom in 2019 aan de gemeente aangeboden. Sindsdien vonden er gesprekken plaats over de uitwerking van de verkoop, waarover recent overeenstemming is bereikt. Op basis van deze bestuurlijke afspraken en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming is politie gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Sliedrecht.

De Politie is daarom van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het in de aanhef van deze publicatie genoemde object binnen de gemeente Sliedrecht. De Politie biedt geen mededingingsruimte. Het object wordt niet aan marktpartijen te koop aangeboden.

De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan de gemeente Sliedrecht, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Den Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de gemeente Sliedrecht zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Ruimtemanagement, onderdeel van de dienst Huisvesting van de Politie: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon: S. Wuister
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod