Locatie “De Schelphoek” voor de vestiging van een motorbrandstofverkooppunt
gelegen aan beide zijden van de N57 ter hoogte van hectometerpaal 49.5
te Burgh-Haamstede

Gegund
0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan beide zijden van de N57 ter hoogte van hectometerpaal 49.5, Burgh-Haamstede
Oppervlakte:
ca. 3.157 m²

Voornemen tot overeenkomst: Locatie “De Schelphoek” in Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland (Zeeland)

Algemene informatie
De Staat der Nederlanden (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Rijksvastgoedbedrijf, hierna: het Rijksvastgoedbedrijf) kan onroerende zaken in eigendom van de Staat tijdelijk in gebruik geven dan wel een erfpacht- of opstalrecht verlenen na het houden van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare aanbieding van een gebruiksrecht- dan wel erfpacht- of opstalrecht af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruiksrecht dan wel het erfpacht- of opstalrecht.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een onroerende zaak aan een specifieke partij tijdelijk in gebruik te geven dan wel een erfpacht- of opstalrecht te verlenen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ingebruikname van de onroerende zaak dan wel de verlening van een erfpacht- of opstalrecht op de onroerende zaak.

Bent u van mening dat het Rijksvastgoedbedrijf in casu ten onrechte afziet van een openbare aanbieding van de verhuur van de hierna omschreven onroerende zaak, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van uw mening doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Verhuur Locatie “De Schelphoek” t.b.v. een motorbrandstofverkooppunt (zaak 1472815)”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor enkele percelen grond gelegen aan beide zijden van de N57 ter hoogte van hectometerpaal 49.5 te Burgh-Haamstede voor het hebben, behouden en (doen) exploiteren van een benzinestation.

• Omschrijving type vastgoed: enkele percelen grond t.b.v. de exploitatie van een motorbrandstofverkooppunt
• Adres: aan beide zijden van de N57 ter hoogte van hectometerpaal 49.5 te Burgh-Haamstede
• Kadastrale aanduiding: gemeente Westerschouwen sectie F nummers 192, 1938, 1931 en 1274 (alle gedeeltelijk)
• Perceeloppervlak (tezamen): 3.157 m²
• Ontsluiting van het vastgoed: middels N57

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de huur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze huurovereenkomst aan te gaan met de huidige huurder van het motorbrandstofverkooppunt. De huurrechten voor locatie “De Schelphoek” zouden volgens de planning in 2022 voor de eerste keer geveild moeten worden overeenkomstig de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (hierna: de Wet). Bij het verzamelen van de informatie voor het biedboek bleek echter dat een aanzienlijk deel van de ondergrond van de locatie niet in eigendom is van de Staat, maar van een aan de huidige huurder gelieerde vennootschap. Op grond van artikel 2 (sub 2) van de Wet viel locatie “De Schelphoek” daarom buiten het toepassingsbereik van de Wet.

De Staat, de zittende huurder en de huidige eigenaar hebben onlangs overeenstemming bereikt over de verkoop van een deel van de verzorgingsplaats aan de Staat. De Staat wil de gehele verzorgingsplaats in eigendom verkrijgen, mede omdat een deel van de infrastructuur op de verzorgingsplaats nu eigendom is van een marktpartij. Deze verkoop geschiedt onder meer onder de voorwaarde dat de Staat de huurovereenkomst met de huidige huurder voortzet voor een bepaalde periode en tegen een marktconform tarief. Gelet op deze voorwaarde komt er maar een partij in aanmerking voor de huur van de hiervoor omschreven onroerende zaak.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Afdeling Verhuur
E-mailadres: postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod