Een perceel grond
Duikerweg t.o. 22
te Zeewolde

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 10 oktober 2022 tot 7 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Duikerweg t.o. 22, 3897 Zeewolde
Huidig gebruik:
Agrarisch akkerbouwland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 22.33.35 ha

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond Duikerweg te Zeewolde

Update 08-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de huidige erfpachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 5051020 (Verkoop) percelen grond, gelegen aan de Duikerweg t.o. nummer 22 te Zeewolde.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor omschrijving object (bijv. perceel grond) adres.
Een perceel grond, gelegen aan de Duikerweg t.o. nummer 22 te Zeewolde.

  • Adres: Duikerweg t.o. 22 te Zeewolde.
  • Kadastrale aanduiding: Zeewolde, D, nummer 342
  • Perceeloppervlak: totaal 22.33.35 ha
  • Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de Duikerweg; is een openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst met de huidige erfpachter van perceel Zeewolde, sectie B, nummer 3163 te sluiten omdat De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het erfpachtsrecht, kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie B, nummer 3163 wenst te verkrijgen voor de ontwikkeling van Oosterwold, fase 2.
Tussen het Rijk en de regio zijn in het kader van de RRAAM 2013 en Almere 2.0 (onder andere) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Oosterwold. De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) heeft daarbij toegezegd haar gronden, die binnen de structuurvisie Oosterwold liggen, ter beschikking te stellen voor de organische ontwikkeling van Oosterwold en inspanningen te verrichten om deze gronden vrij van pacht en erfpacht te maken. De gronden waarvan de Staat in deze ruling het erfpachtrecht wenst te verkrijgen liggen binnen de begrenzing van de structuurvisie Oosterwold. De huidige erfpachter is de enige partij die dit recht kan verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

De huidige erfpachter wenst op haar beurt van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het perceel Zeewolde, sectie D, nummer 342 te verkrijgen. De erfpachter zal deze gronden aanwenden voor haar agrarische bedrijfsvoering en die daarop voortzetten, in plaats van op de gronden waarvan het erfpachtsrecht wordt verkocht. De erfpachter is agrarisch ondernemer en exploiteert een agrarisch bedrijf. In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van de erfpachter en het feit dat de gronden in de directe nabijheid zijn gelegen van de overige eigendommen van de erfpachter is het wenselijk dat deze agrariër deze gronden in eigendom verkrijgt als vervanging voor de erfpachtgronden. Zonder vervangende grond in de directe omgeving van zijn bedrijf is de erfpachter niet bereid om het erfpachtrecht te verkopen.
In het kader van een goede agrarische bedrijfsvoering en het op juiste wijze afwikkelen van het bestaande bouwplan, zal de door de Staat te verwerven grond nog voor de periode van maximaal 1 jaar geliberaliseerd worden verpacht aan de verkopende erfpachter. Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat er in dit geval sprake is van slechts één serieuze gegadigde die onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komt voor de desbetreffende gronden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Wouter den Dekker
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod