Foerageergebied watervogels in Nuldernauw
Gelegen langs de A28 tussen Ermelo en Putten
te Nuldernauw

Gegund

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 3 november 2022, 12:00 uur.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen langs de A28 tussen Ermelo en Putten, Nuldernauw
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 27,5 ha

Voornemen tot overeenkomst: Foerageergebied watervogels in Nuldernauw

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor de ondergrond van een oppervlakte grond in het Nuldernauw, langs de A28 tussen Ermelo en Putten, ter grootte van ongeveer 27,5 hectare, met als doel het inrichten van het waterperceel zodat een foerageergebied voor vogels ontstaat, voor de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen kunnen voor donderdag 3 november 2022, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastrale percelen:

Gemeente Ermelo, sectie H, nummers 3281 en 3533 gedeeltelijk;
Gemeente Putten, sectie A, nummers 1424 en 1433 gedeeltelijk

De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het inrichten van een foerageergebied. De locatie heeft volgens de gemeente de enkelbestemming water. De locatie is momenteel ingericht als openbaar vaarwater.

Geïnteresseerden kunnen via de volgende websites internetsite aanvullende informatie opvragen.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de gemeenten Putten en Ermelo, omdat op grond van de gevolgde openbare bestemmingsplanprocedure m.b.t. het foerageergebied en bijbehorende overeenkomsten m.b.t het beheer de gemeenten Ermelo en Putten de meest gerede partijen zijn om de locatie te huren. Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie ook te huren, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die hierin interesse hebben uit hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag 3 november 2022. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: de heer S. Vergeer, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 4675688, Foerageergebied watervogels in Nuldernauw. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op het object.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (74 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer S. Vergeer
Telefoon: 06-15220397
E-mailadres: postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod