Pachtgrond
Roerdompweg
te Zeewolde

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 23 augustus 2022 tot 21 september 2022 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Roerdompweg, Zeewolde
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 2.07.97 ha

Voornemen tot overeenkomst: Pachtgrond Roerdompweg te Zeewolde

Update 22-09-2022: De reactie termijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 21 september 2022 (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.OI.2022@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel Roerdompweg te Zeewolde’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor een perceel gelegen aan de Roerdompweg te Zeewolde, groot 2.07.97 ha, voor een periode van 6 jaar.

Kadastrale informatie: Gemeente Zeewolde, sectie D, nummers 829, 830 en 833.
Bestemming en gebruik: landbouwgrond.

Voor overige informatie wordt verwezen naar de (ontwerp) pachtovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd.

Op de tot stand te komen pachtovereenkomst zijn voor zover daarvan niet is afgeweken in de (ontwerp) pachtovereenkomst de Algemene pachtvoorwaarden Domeinen 2008 van toepassing.

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende grondeigenaar/gebruiker, omdat de grond fysiek onderdeel uitmaakt van het naastgelegen perceel, er geen grens in het veld zichtbaar is, de kavel praktischer wijs alleen als geheel bewerkbaar is en omdat het perceel wordt ontsloten middels de bij de aangrenzende grondeigenaar/gebruiker in eigendom zijnde cultuurgrond.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan één of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: de Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
1. De beoogd pachter dient aantoonbaar zelfstandige toegang te hebben tot het te verpachten perceel, zodat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van anderen.
Toelichting: er is nu geen eigen toegangsweg tot het gepachte; het gepachte is uitsluitend bereikbaar via een naastgelegen bouwperceel; de beoogd pachter is de enige die zelfstandig toegang heeft tot het perceel.
2. De voorwaarden, zoals in de pachtovereenkomst opgenomen, met inbegrip van de algemene voorwaarden.
Toelichting: dit zijn de gebruikelijke pachtvoorwaarden van het Rijksvastgoedbedrijf in vergelijkbare situaties. Denk hierbij aan looptijd, pachtprijs, soort overeenkomst, gebruik, onderhoud, enz.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.OI.2022@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (799 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OI.2022@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod