Perceel cultuurgrond t.b.v. erfuitbreiding
Bij Wierweg 24
te Slootdorp

Verkocht

Tot 23 augustus 2022, 12:00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Bij Wierweg 24, 1774 NJ Slootdorp
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.30.20 ha

Perceel cultuurgrond t.b.v. erfuitbreiding bij Wierweg 24 te Slootdorp (in verpachte staat)

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 23 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017042 (Verkoop), Wieringermeer E 687".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel cultuurgrond gelegen bij Wierweg 24 te Slootdorp.

  • Omschrijving type vastgoed: een perceel cultuurgrond in verpachte staat
  • Adres: bij Wierweg 24 te Slootdorp
  • Kadastrale aanduiding: Wieringermeer, sectie E, nummer 687
  • Perceeloppervlak: 0.30.20 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: middels het erf van de eigenaar van het belendende erfperceel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met aangrenzend eigenaar en zittende pachter ten behoeve van erfuitbreiding welke nodig is voor een gezonde voortzetting van de bedrijfsvoering. Er is geen ontsluiting tot het perceel vanaf de openbare weg.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: L. Veenstra
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruillingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod