Agrarisch erf met opstallen
Zwaluwsedijk 3
te Lage Zwaluwe

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 22 juli 2022 tot 19 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Zwaluwsedijk 3, 4926 SG Lage Zwaluwe
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 1.92.30 ha

Voornemen tot overeenkomst Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 27645 (Verkoop), Zwaluwsedijk 3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het vrijstaande woonhuis met schuur, erf en cultuurgrond gelegen aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe.

  • Omschrijving type vastgoed: agrarisch erf met opstallen
  • Adres: Zwaluwsedijk 3, Lage Zwaluwe
  • Kadastrale aanduiding: Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B, nummers 590, 592, 471 (gedeeltelijk) en 473 (gedeeltelijk)
  • Perceeloppervlak: ca. 1.92.30 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: via Zwaluwsedijk

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de hoeve. De criteria op basis waarvan het RVB tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:

Formele criteria:
- Verkrijger dient landbouwer te zijn, hetgeen onder meer dient te blijken uit een uittreksel uit het Handelsregister van de kamer van Koophandel.
Toelichting: De hoeve is een bedrijfswoning, ten behoeve van de uitoefening van een landbouwbedrijf.
- Verkrijger dient een wettelijk voorkeursrecht te hebben ten aanzien van de hoeve.
Toelichting: De hoeve is verpacht. Op basis van de pachtregelgeving heeft de pachter een voorkeursrecht tot koop, indien de verpachter voornemens is het gepachte te verkopen. Pachter wenst gebruik te maken van dit voorkeursrecht.

Inhoudelijke criteria:
- Er dienen voorgenomen investeringen plaats te vinden t.a.v. het gepachte, zodanig dat die een verkoop rechtvaardigen.
Toelichting: Voor het agrarisch areaal is bij het Rijksvastgoedbedrijf sprake van een verkoopstop, tenzij voorgenomen investeringen van dusdanige aard zijn, dat verkoop is gerechtvaardigd, in welk geval vanwege de verkoopstop, uitsluitend de zittende pachter als voorkeursgerechtigde, de mogelijkheid heeft tot aankoop in het kader van die investeringen. Door de zittende pachter vinden deze investeringen plaats.
- Verkoop vindt plaats tegen getaxeerde waarde en in vrije staat.
Toelichting: Bij de taxatie wordt geen rekening gehouden met gebruiksbeperkende rechten, zoals het pachtrecht.
De pachter kan geen gebruik maken van het voorkeursrecht als de verpachter verkoopt aan een ‘veilige verpachter’. RVB acht het niet wenselijk om aan een veilige verpachter te verkopen omdat de pachter dan voor zijn bedrijfsvoering te maken heeft met twee verpachters. Dit is niet in het belang van pachter. Daarnaast biedt eigendomsverkrijging door pachter de mogelijkheid voor pachter om te investeren in een toekomstbestendig landbouwbedrijf, waarbij ook de monumentale landbouwschuur in stand kan worden gehouden. Indien pachter niet in staat wordt gesteld zijn investeringsmogelijkheden te verbeteren is het Rijksvastgoedbedrijf ook niet voornemens tot verkoop over te gaan.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. van Rijckevorsel
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod