Grondruil en verpachting percelen Wapserveen
Van Helomaweg
te Wapserveen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 juli 2022 tot 16 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Van Helomaweg, 8351 Wapserveen
Huidig gebruik:
Agrarisch en bosperceel
Bestemming:
Maatschappelijk militair en agrarisch

Voorgenomen grondruil en verpachting Wapserveen

Update 18-08-2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Het Rijksvastgoedbedrijf zal verder uitvoering geven aan de hieronder omschreven onderhandse grondruil en verpachting.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 16 augustus 2022 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 23412, grondruil en verpachting Wapserveen".

Vastgoedinformatie
Omschrijving ruilovereenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor verschillende percelen gelegen aan de Van Helomaweg in Wapserveen.

  • Omschrijving type vastgoed: grond.
  • Kadastrale aanduiding van het te verkopen perceel: Gemeente Havelte, sectie N, perceel 1425, grootte: 1.726 m2

Omschrijving verpachting
Het Rijksvastgoedbedrijf is tevens voornemens, om na de notariële levering van bovenstaande ruilovereenkomst, de percelen, inclusief het naastliggende (reeds in eigendom zijnde) perceel, tijdelijk (terug) te verpachten aan de betreffende verkoper/naastliggende boer. De verpachting zal plaatsvinden tot het moment dat de betreffende percelen benodigd zijn voor de uitbreiding van de naastliggende kazerne. Het Rijksvastgoedbedrijf is in dit kader voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor onderstaande percelen gelegen aan de Van Helomaweg te Wapserveen, voor een periode van 3 jaar.

  • bestemming en gebruik: landbouwgrond
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente Havelte, sectie N, perceel 1183, grootte: 40.000 m2 met bestemming Maatschappelijk militair 1. Gemeente Havelte, sectie N, perceel 1422, grootte: 3.375 m2 met bestemming Agrarisch Gemeente Havelte, sectie N, perceel 1423, grootte: 20.715 m2 met bestemming maatschappelijk militair 1.
  • Bijzonderheden: in de pachtovereenkomst is een optie voor een tussentijdse beëindiging opgenomen zonder vergoeding van schade.

Op de tot stand te komen pachtovereenkomst zijn voor zover daarvan niet is afgeweken in de (ontwerp) pachtovereenkomst de Algemene pachtvoorwaarden Domeinen 2008 van toepassing.

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

In verband met de mogelijke uitbreiding van de Johan Postkazerne, is het noodzakelijk dat de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf) de aangrenzende percelen N 1422 en N 1423 kan verwerven. De verwerving van deze percelen grond kan slechts plaatsvinden indien het Rijksvastgoedbedrijf het perceel N 1425 levert aan de aangrenzend eigenaar. Daarnaast heeft het perceel N1425 dat het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt, geen eigen ontsluitingswegen of andere toegang tot de openbare weg.

Na de ruiling van deze percelen grond zal de aangrenzend eigenaar zijn voormalige eigendom en een naastliggend perceel (N1183) tijdelijk (terug) pachten, totdat het Rijksvastgoedbedrijf de percelen grond daadwerkelijk nodig heeft voor de uitbreiding van de kazerne.

In het kader van het bovenstaande is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens de ruilovereenkomst, en de daar uit voort komende pachtovereenkomsten aan te gaan met de aangrenzende eigenaar. Het is aannemelijk dat er slechts één gegadigde partij in aanmerking komt voor de aankoop van het betreffende rijksvastgoed, omdat dit de enige partij is die de benodigde percelen grond kan verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de mogelijke uitbreiding van de naastliggende kazerne.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. M. (Martijn) van der Bent
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod