Percelen bedrijfsterrein en kade op sluizencomplex
gelegen aan de Schependijk
te Terneuzen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 18 juli 2022 tot 15 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Schependijk, Terneuzen
Perceelgrootte:
ca. 8.336 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen bedrijfsterrein en kade aan Schependijk te Terneuzen

Update 15-08-2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 30212 (Verkoop), Sluis Terneuzen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor enkele percelen bedrijfsterrein en kade gelegen aan Schependijk op het nieuwe sluizencomplex te Terneuzen.

  • Omschrijving type vastgoed: bedrijfsterrein en kade
  • Adres: Schependijk Terneuzen
  • Kadastrale aanduiding: Terneuzen, sectie K, nummers 601, 603, 604, 605, 394, 469, 760 (huidige nummers)
  • Perceeloppervlak: plm. 8.336 m2
  • Vigerende bestemming: bedrijven
  • Toekomstige planologische bestemming: bedrijven
  • Functie, voormalig rijksgebruik: opslagterrein nieuwbouw sluizencomplex
  • Ontsluiting van het vastgoed: via Schependijk te Terneuzen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de bedrijven welke voorheen reeds aan de Schependijk gevestigd waren en welke ten behoeve van de bouw van de nieuwe sluis Terneuzen zijn opgekocht door de Staat (Infrastructuur en Waterstaat), en omdat deze bedrijven hebben aangegeven bedoelde oppervlakten bedrijfsterrein en kade te willen verwerven ten behoeve van herhuisvesting van de bedrijven.
De Staat heeft zich in het kader van de aankoop moeten inspannen een oplossing voor herplaatsing in de haven te vinden. Deze is gevonden nabij de oorspronkelijke bedrijfslocatie.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod