Agrarisch perceel langs A16 bij Breda
te Princenhage

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 18 juli 202 tot 15 augustus, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Perceelgrootte:
ca. 282 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Princenhage R 906 langs A16 te Breda

Update 15-08-2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24676 (Verkoop), Perceel Princenhage R 906 langs A16 te Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel Princenhage R 906 langs A16 te Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel landbouwgrond
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Princenhage, sectie R, nummer 906
  • Perceeloppervlak: 282 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar Rijsbergsebaan

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor dit perceel grenzende aan zijn eigendom. Het totaal wordt al jarenlang vanaf de aanlegwerkzaamheden als één landbouwkavel gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod