Bloot eigendom ondergrond kantoorgebouw
Kosterbeemden 45
te Kerkrade

Verkocht

U kunt niet mee reageren.
Vanaf 15 juli 2022 tot 12 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Kosterbeemden 45, 6461 EA Kerkrade
Huidig gebruik:
Ondergrond kantoorgebouw
Bestemming:
Kantoordoeleinden
Perceelgrootte:
ca. 16.030 m²

Voornemen tot overeenkomst: Verkoop bloot eigendom ondergrond kantoorgebouw Kosterbeemden 45 Kerkrade

Update 12-08-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de erfpachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26690 (Verkoop), ondergrond Kosterbeemden 45 Kerkrade".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de erfpachter voor de verkoop van het bloot eigendom van de ondergrond van kantoorgebouw aan Kosterbeemden 45 te Kerkrade, belast met het recht van opstal en erfpacht.
Het betreffen twee, niet aan elkaar liggende percelen waartussen een perceel van de gemeente ligt waarop ook een opstalrecht rust voor hetzelfde opstal.

  • Omschrijving type vastgoed: ondergrond kantoorgebouw
  • Adres: Kosterbeemden 45 te Kerkrade
  • Kadastrale aanduiding: Kerkrade, sectie E, nummer 5406 en 5408
  • Perceeloppervlak: 16.030 m2
  • Vigerende bestemming: kantoordoeleinden
  • Beoogde toekomstige bestemming: nieuwbouw zorginstelling
  • Functie, voormalig Rijksgebruik: ondergrond kantoorgebouw
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg Kosterbeemden

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de erfpachter, ter nakoming van afspraken zoals vastgelegd in de erfpachtovereenkomst.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Knippels
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod