Percelen grasland
gelegen tussen de St. Willibrordusdijk en Meerlebroek
te Beesel

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 30 juni 2022 tot 28 juli 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen tussen de St. Willibrordusdijk en Meerlebroek, Beesel
Huidig gebruik:
Grasland
Perceelgrootte:
ca. 10.815 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen grasland te Beesel

Update 29-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018266 Verkoop, gronden te Beesel".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een tweetal percelen grasland gelegen tussen de St.Willibrordusdijk en het reeds ingerichte gedeelte van het Meerlebroek te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie P, nummers 205 en 207.

  • Omschrijving type vastgoed: grond
  • Adres: St. Willibrordusdijk
  • Kadastrale aanduiding: Beesel, sectie P, nummers 205 en 207
  • Perceeloppervlak: 10.815 m2
  • Vigerende bestemming: Enkelbestemming “Agrarisch met waarden”. Voor gedeelten van de percelen is er tevens sprake van een dubbelbestemming archeologie. Tevens voor beide percelen een dubbelbestemming voor ‘leiding-leidingstrook’
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de St. Willibrordusdijk

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer, op basis van artikel 9 lid 1 en 2 van de Regeling materieel beheer onroerende zaak Rijk 2017, die de onroerende zaak nodig heeft voor haar taakuitoefening (realisatie natuurcompensatie).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod