Percelen cultuurgrond nabij de Buorren
nabij de Buorren
te Tytsjerk

Verkocht onder voorbehoud

U kunt uw interesse kenbaar maken van 29 juni 2022 tot 27 juli 2022 om 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Buorren, 9255 KL Tytsjerk
Huidig gebruik:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.28.14 ha

Percelen cultuurgrond nabij de Buorren te Tytsjerk

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28626 (Verkoop), Cultuurgrond nabij de Buorren".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten met Provincie Fryslân voor percelen cultuurgrond gelegen nabij de Buorren te Tytsjerk.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen cultuurgrond
  • Adres: gelegen nabij de Buorren te Tystjerk
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Hardegarijp, sectie F, nummer 1685 (gedeeltelijk)
  • Oppervlakte: groot ca. 0.28.14 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: natuur
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet via openbare weg, maar middels te vestigen erfdienstbaarheid.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Provincie Fryslân, ten behoeve van de aanleg van de ecologische verbindingszone Nijdjip tussen de Grutte Wielen en de Alde Feanen als onderdeel van de 2e fase Gebiedsontwikkeling De Centrale As. De noodzaak van de verbindingszone is ook opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen van de Grutte Wielen en de Alde Feanen.
In ruil zal worden gegeven een gedeelte van het belendende perceel Hardegarijp F 1759, ter grootte van ongeveer 0.06.75 ha, dat reeds agrarisch in gebruik is en geen ontsluiting naar de openbare weg heeft.
Vanwege de wettelijke taak van Provincies omtrent Natura 2000 gebieden, stelt het Rijksvastgoedbedrijf de gronden specifiek met deze reden overtollig.
Het perceel grond wordt in verpachte staat verkocht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: J. Krops
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod