Percelen grond
Richelleweg 21 en Kampweg 120 en 122
te Soesterberg en Zeist

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 14 juni 2022 tot 12 juli 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Richelleweg 21 en Kampweg 120 en 122, Soesterberg en Zeist
Huidig gebruik:
Leegstandbeheer en noodopvang voor vluchtelingen
Perceelgrootte:
ca. Circa 290.000 m²

Voornemen tot overeenkomst: Kamp van Zeist, Zeist

Update 12-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Het Utrechts Landschap.

Algemene informatie
De Staat is voornemens om de locatie plaatselijk bekend als Kamp van Zeist over te dragen aan de Provincie Utrecht. De Staat heeft dit voornemen gepubliceerd. De provincie Utrecht zal deze gronden vervolgens herinrichten naar natuurgebied met natuurgerichte recreatie en is voornemens om het gebied vervolgens te verkopen aan Het Utrechts Landschap.

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken daartoe thans bekend dat de Provincie voornemens is om de locatie plaatselijk bekend als Kamp van Zeist minimaal vier weken na de datum van deze publicatie te verkopen en, nadat de betreffende gronden door de provincie zullen zijn heringericht als natuurgebied, te leveren aan Stichting het Utrechts Landschap (gevestigd te Bunnikseweg 39 te 3732 HV De Bilt).

Indien u zich niet kunt verenigen met de beoogde verkoop dient een kort geding tegen de provincie Utrecht aanhangig te worden gemaakt bij Rechtbank Midden, Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht op straffe van verval van alle rechten om tegen de eventueel nadien gesloten overeenkomst in rechte met succes op te komen, waaronder het recht tot het instellen van een vordering tot vernietiging, beëindiging, ontbinding van de overeenkomst.
Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder. Dit kort geding dient binnen 4 weken gerekend vanaf de publicatiedatum te geschieden. Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De provincie en HUL zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: De percelen grond met daarop gelegen diverse gebouwen gelegen te Soesterberg en Zeist, plaatselijk bekend Richelleweg 21 te Soesterberg/Kampweg 120 en 122 te Zeist, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie C, nummers 1399 geheel, 1396 gedeeltelijk en 1398 gedeeltelijk en gemeente Soest, sectie E nummer 5967 gedeeltelijk (alle voornoemde gedeelten van en gehele percelen tezamen hierna te noemen: Kamp van Zeist).
- Adres: Richelleweg 21 Soesterberg en Kampweg 120 en 122 Zeist
- Kadastrale aanduiding: gemeente Zeist, sectie C, nummers 1396 gedeeltelijk, 1398 en 1399 (gedeeltelijk) en gemeente Soest, sectie E, nummer 5967 gedeeltelijk
- Perceeloppervlak: circa 290.000 m2 of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken
- Vigerende bestemming: natuur
- Toekomstige planologische bestemming: Natuur met natuurgerichte recreatie

Toelichting onderhandse verkoop
De verkoop vindt plaats in het kader van Het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma Hart van de Heuvelrug is een integrale gebiedsontwikkeling binnen de provincie Utrecht. Sinds 2004 werken diverse partijen samen om te komen tot een rood-groen balans.

In het kader van deze balans wordt het terrein Kamp van Zeist vergroend zodat op andere locaties bouwontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug wordt minimaal evenveel hectares natuur ontwikkeld als hectares bouwontwikkelingen. In het kader van voormeld Programma Hart van de Heuvelrug is op 26 april 2007 tussen de Provincie Utrecht (“Provincie”), de gemeente Zeist, de gemeente Soest, de Staat en Stichting het Utrechts Landschap (“HUL”) de Clusterovereenkomst Zeist II, deelovereenkomst Kamp van Zeist (“Clusterovereenkomst”) gesloten. Onderdeel van de afspraken in de Clusterovereenkomst is onder meer de verkoop van de voor groen bestemde gronden door de Staat aan de Provincie en de doorlevering van deze gronden, nadat de betreffende gronden door de Provincie zullen zijn heringericht als natuurgebied, aan HUL.

Om invulling te geven aan de rood-groen balans is het noodzakelijk dat HUL gronden verkoopt binnen het programma Hart van de Heuvelrug voor rode ontwikkelingsgronden op de Willem Arntszhoeve. Voorwaarde daarvoor is voor HUL dat compensatie wordt geleverd door de verkoop en uitgifte van natuurgebied Kamp van Zeist. De beoogde grondtransactie is aldus een noodzakelijke schakel in het kader van samenhangende afspraken binnen het programma Hart van de Heuvelrug.

De Provincie meent dat HUL als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de overdracht van Kamp van Zeist omdat ten eerste deze verkoop onlosmakelijk samenhangt met de inbreng/verkoop van gronden door HUL op de Willem Arntszhoeve en daarmee met de rood-groenbalans van het programma Hart van de Heuvelrug. Ten tweede is van belang dat Partijen al sinds 2004 met elkaar en diverse andere stakeholders in gesprek zijn, en in 2007 reeds afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in de Clusterovereenkomst. In het kader van die afspraken komen met de ontwikkeling van de Willem Artnszhoeve en de daarvoor noodzakelijk inbreng van HUL financiële middelen vrij die geïnvesteerd worden in de natuurontwikkeling in Kamp van Zeist. Ook gezien de lange historie, de onderling samenhangende en reeds lang geleden gemaakte afspraken alsook het gewenste tempo binnen het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is HUL in de visie van de Provincie daarom aan te merken als de enige serieuze gegadigde.

Onverminderd het voorgaande is van belang dat HUL reeds eigenaar van gronden is in de directe nabijheid van Kamp van Zeist en voldoende (gebieds)kennis en ervaring beschikt voor het onderhoud en beheer van het in te richten natuurgebied als Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Criteria voor verkoop aan HUL als enige serieuze gegadigde zijn aldus de historische afspraken met diverse stake holders, de samenhang tussen deze afspraken, de bijdrage aan de rood-groen balans door inbreng van gronden, de met de inbreng van gronden mogelijk gemaakte financiele bijdrage aan de natuurontwikkeling op Kamp van Zeist, het gewenste tempo/ voortgang van de ontwikkeling binnen het programma Hart van de Heuvelrug en de kennis en ervaring van HUL.

Meer informatie
Publicatie via kanalen: www.provincie-utrecht.nl en www.biedboek.nl.
Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij de heer Jan-Willem van Iersel door het verzenden van een e-mail naar:
jan-willem.van.iersel@provincie-utrecht.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Provincie Utrecht
Contactpersoon: Jan-Willem van Iersel (grondzaken)
E-mailadres: jan-willem.van.iersel@provincie-utrecht.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod