Percelen grond
Richelleweg 21 en Kampweg 120 en 122
te Soesterberg en Zeist

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 14 juni 2022 tot 12 juli 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Richelleweg 21 en Kampweg 120 en 122, Soesterberg en Zeist
Huidig gebruik:
Leegstandbeheer en noodopvang voor vluchtelingen
Perceelgrootte:
ca. Circa 290.000 m²

Voornemen tot overeenkomst: Kamp van Zeist, Zeist

Update 12-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Utrecht.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Indien u zich niet kunt verenigen met de beoogde verkoop op basis van de Regeling materieelbeheer Rijksoverheid 2006 dient een kort geding tegen de Staat der Nederlanden aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter op straffe van verval van alle rechten om tegen de eventueel nadien gesloten overeenkomst in rechte met succes op te komen, waaronder het recht tot het instellen van een vordering tot vernietiging, beëindiging, ontbinding van de overeenkomst.
Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder. Dit kort geding dient binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum te geschieden. Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Staat der Nederlanden en de Provincie Utrecht zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is, op basis van de ten tijde van na te melden Clusterovereenkomst van toepassing zijnde Regeling materieelbeheer Rijksoverheid 2006, voornemens om de locatie plaatselijk bekend als Kamp van Zeist te verkopen en te leveren aan de Provincie Utrecht ter realisatie van natuur met natuurgerichte recreatie. Het betreft daarbij de volgende percelen:
- Omschrijving type vastgoed: De percelen grond met daarop gelegen diverse gebouwen gelegen te Soesterberg en Zeist, plaatselijk bekend Richelleweg 21 te Soesterberg/Kampweg 120 en 122 te Zeist, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie C, nummers 1399 geheel, 1396 gedeeltelijk en 1398 gedeeltelijk en gemeente Soest, sectie E nummer 5967 gedeeltelijk (alle voornoemde gedeelten van en gehele percelen tezamen hierna te noemen: Kamp van Zeist).
- Adres: Richelleweg 21 Soesterberg en Kampweg 120 en 122 Zeist
- Kadastrale aanduiding: gemeente Zeist, sectie C, nummers 1396 gedeeltelijk, 1398 en 1399 (gedeeltelijk) en gemeente Soest, sectie E, nummer 5967 gedeeltelijk
- Perceeloppervlak: circa 290.000 m2 of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken
- Vigerende bestemming: natuur
- Toekomstige planologische bestemming: Natuur met natuurgerichte recreatie

Toelichting onderhandse verkoop
De verkoop vindt plaats in het kader van Het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma Hart van de Heuvelrug is een integrale gebiedsontwikkeling binnen de provincie Utrecht. Sinds 2004 werken diverse partijen samen om te komen tot een rood-groen balans. In het kader van deze balans wordt het terrein Kamp van Zeist vergroend zodat op andere locaties bouwontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug wordt minimaal evenveel hectares natuur ontwikkeld als hectares bouwontwikkelingen. In het kader van voormeld Programma Hart van de Heuvelrug is op 26 april 2007 tussen de Provincie Utrecht (“Provincie”), de gemeente Zeist, de gemeente Soest, de Staat en Stichting het Utrechts Landschap (“HUL”) de Clusterovereenkomst Zeist II, deelovereenkomst Kamp van Zeist (“Clusterovereenkomst”) gesloten.

Onderdeel van de afspraken in de Clusterovereenkomst is onder meer, op basis van de destijds van toepassing zijnde Regeling materieelbeheer Rijksoverheid 2006, de verkoop van de voor groen bestemde gronden door de Staat aan de Provincie. De Provincie verkoopt deze gronden weer door en, nadat de betreffende gronden door de Provincie zullen zijn heringericht als natuurgebied, levert deze aan HUL. De bestaande gebouwen en infrastructuur worden mee verkocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf is derhalve op basis van voormelde Clusterovereenkomst en de destijds van toepassing zijnde Regeling materieelbeheer Rijksoverheid A2006 en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming gehouden om Kamp van Zeist te verkopen aan de Provincie Utrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

De Provincie Utrecht heeft dit voornemen ook gepubliceerd.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. I.M. Juffermans
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod