Percelen grond ten behoeve van verbreding A6 nabij Almere
Rijksweg A6
te Almere

Verkocht

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijksweg A6, 1353 Almere
Huidig gebruik:
Verkeer

Voornemen tot overeenkomst: verbreding Rijksweg A6 nabij Almere

Update 07-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Stichting Flevolandschap.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26101 (Verkoop), Verbreding A6 nabij Almere".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen infrastructuur grond Rijksweg A6 nabij Almere.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
  • Kadastrale aanduiding: Almere, sectie F, nummers 1420, 1427, 1418, 1430, 807 gedeeltelijk en 1422 gedeeltelijk. En Zeewolde, sectie D, nummer 1899, 1129 en 1900.
  • Perceeloppervlakten: respectievelijk groot 1.642 m², 772 m ², 29.748 m², 435 m², circa 710 m², circa 4.261 m², 3.496 m², 208 m² en 20 m².
  • Vigerende bestemming: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aansluitende kavel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoed bedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Stichting Flevolandschap, omdat de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) de percelen kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie D, nummers 1858 en 2133 en Almere, sectie F, nummer 1417 en 1423 wenst te verkrijgen voor de wegverbreding van de A6 nabij Almere. Stichting Flevolandschap is als eigenaar van deze percelen de enige partij die deze grond kan verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Stichting Flevolandschap wenst op haar beurt van de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) de percelen kadastraal bekend gemeente Almere F, de nummers 1420, 1427, 1418, 1430, 807 gedeeltelijk en 1422 gedeeltelijk, Zeewolde, sectie D, de nummers 1899, 1129 en 1900 te verkrijgen. Stichting Flevolandschap is ook eigenaar en beheerder van de omliggende gronden. In het kader van een doelmatige inrichting ten behoeve van deze gronden, efficiency en eenheid in beheer is het wenselijk dat Stichting Flevolandschap ook deze gronden in eigendom verkrijgt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw E. Beerling en de heer C.G.A.M. Meereboer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod