Cultuurgrond gelegen nabij de A6-Knardijk
Gelegen nabij de A6-Knardijk
te Lelystad

Verkocht

U kunt niet meer reageren
Vanaf 25 mei 2022 tot 24 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen nabij de A6-Knardijk, 8218 Lelystad
Huidig gebruik:
Agrarische grond
Perceelgrootte:
ca. 156.261 m²

Voornemen tot overeenkomst: cultuurgrond, gelegen nabij de A6-Knardijk Lelystad

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 24 juni 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00009699, verkoop cultuurgrond gelegen nabij de A6-Knardijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor vier percelen grond, gelegen nabij de A6-Knardijk.

  • Omschrijving type vastgoed: Percelen cultuurgrond
  • Kadastrale aanduiding: Lelystad, sectie L, de nummers 1658, 1659, 1660 en 1664
  • Perceeloppervlak: 156.261 m2
  • Vigerende bestemming: De bestemming van de grond is beschreven onder het bestemmingsplan “Hollandse Hout”, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 februari 2016.
    Volgens dit vigerende bestemmingsplan is het object bestemd voor “groen”.
  • Toekomstige planologische bestemming: Groen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verpachting van cultuurgrond.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Via de Trekweg; is een openbare weg (er dient een erfdienstbaarheid te worden gevestigd).

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoed bedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer, omdat de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie R, nummer 3153 wenst te verkrijgen voor de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Staatsbosbeheer is als eigenaar van dit perceel de enige partij die deze grond kan verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Staatsbosbeheer wenst op haar beurt van de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) de percelen kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie L, de nummers 1658, 1659, 1660 en 1664 te verkrijgen. Staatsbosbeheer zal de percelen na verkrijging omvormen naar natuur, conform de huidige bestemming. Staatsbosbeheer is ook eigenaar en beheerder van de omliggende natuurgronden. In het kader van een doelmatige inrichting ten behoeve van de natuurdoelen, efficiency en eenheid in beheer is het wenselijk dat Staatsbosbeheer ook deze gronden in eigendom verkrijgt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Wouter den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod