Experimenteel zonnepark Symbizon
Kievitsweg
te Almere

Gegund

Reactietermijn voornemen tot overeenkomst gesloten

Zonnepanelen 0

Objectinformatie

Adres:
Kievitsweg, Almere
Perceelgrootte:
ca. 50.501 m²

Voornemen tot overeenkomst: Erfpachtrecht t.b.v. een experimenteel zonnepark te Almere Oosterwold, genaamd Symbizon-project

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een recht van erfpacht te gunnen aan Vattenfall Duurzame Energie N.V. voor het doen plaatsen en exploiteren van circa éénduizend vijfhonderd (1.500) fotovoltaïsche panelen, inclusief bijbehorende bekabeling, trafostation, verhardingen en hekwerken voor de duur van 15 jaar en 5 maanden op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie C, nummer 6810.

Op het perceel grond alwaar door Vattenfall Duurzame Energie N.V. het experimentele zonnepark zal worden gerealiseerd, zal ook teelt van agrarische gewassen in stroken rondom en tussen de panelenrijen door plaatsvinden, uitgevoerd door Stichting Hemus. Vattenfall Duurzame Energie N.V. zal daartoe met Stichting Hemus een geliberaliseerde pachtovereenkomst aangaan onder de voorwaarden die het Rijksvastgoedbedrijf daarvoor stelt. De prestaties van de zonnepanelen en agrarische productie zullen om de 4 jaar worden gemonitord. Het in erfpacht uit te geven gedeelte is ca. 50.501 m2 groot. Daarbinnen kan een zonnepark ter grootte van ca. 4.000 m2 worden gerealiseerd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 9 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst (Project agreement) ondertekend gezamenlijk met het bestaande samenwerkingsverband van Vattenfall Duurzame Energie N.V., TNO, ERF B.V. (later opgevolgd door een afsplitsing van Erf B.V.: Stichting Hemus) en Aeres Hogeschool.

Het zonnepark heeft een experimenteel karakter wat inhoudt dat alle project specifieke resultaten openbaar zullen worden en beschikbaar worden gesteld voor derden. Deze resultaten zien zowel op de opbrengst van de zonnepanelen, de verschillende algoritmes van TNO als op de effecten van de combinatie van zonnepanelen op agrarische grond op het gebied van bodemstructuur, bodemkwaliteit, biodiversiteit en gewasopbrengst via strokenteelt. Vattenfall duurzame energie N.V. geeft daarbij de andere partners de ruimte en gelegenheid tot de uitvoering van de voormelde doelen.
Voordat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft het Rijksvastgoedbedrijf al met betrokken partijen afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking en (de voorwaarden voor) het experimentele zonnepark. Deze afspraken dateren van vóór de inwerkingtreding van de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017. Vattenfall Duurzame Energie N.V. heeft hiertoe de benodigde ruimtelijke procedures reeds doorlopen en alle relevante vergunningen alsmede de SDE-subsidiebeschikking zijn verleend aan Vattenfall Duurzame Energie N.V. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht en voor rekening van Vattenfall Duurzame Energie N.V.

In verband met het bovenstaande heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten om geen openbare inschrijvingsprocedure te organiseren en het recht van erfpacht direct te verlenen aan Vattenfall Duurzame Energie N.V.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een recht van erfpacht te vestigen voor het realiseren en exploiteren van het experimentele zonnepark voor de duur van 15 jaar en 5 maanden. Vanaf de start van de eerste werkzaamheden (aanvangsperiode) is de erfpachter een canon verschuldigd. Het RVB hanteert hiervoor een niet onderhandelbare vergoeding. De vergoeding tijdens de productieperiode, thans € 3,00 per Mwh per jaar, wordt jaarlijks geïndexeerd. De Algemene Erfpachtsvoorwaarden materieelbeheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 119/78288 zijn van toepassing.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Voornemen tot Overeenkomst is gesloten op 7 juni 2022 om 12:00 uur. Voor die tijd hadden partijen hun bezwaar kenbaar dienen te maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat door hen kan worden voldaan aan de specifieke voorwaarden zoals hieronder gesteld. Tevens hadden partijen die bezwaar hebben gemaakt aan moeten tonen dat zij het project kunnen realiseren onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die zijn gesteld aan Vattenfall Duurzame Energie N.V. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten af te zien van een openbare inschrijving indien uitsluitend partijen zich melden waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan de hieronder genoemde specifieke voorwaarden. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit, wordt dit aan de geïnteresseerde partij(en) gemeld, en wordt de overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Specifieke voorwaarden
Geïnteresseerde partijen zouden moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die specifiek gelden voor dit Voornemen tot Overeenkomst. Deze zijn als volgt:
• De realisatie van dit experimentele zonnepark dient conform de planologische eisen van de Provincie Flevoland en de gemeente Almere te worden uitgevoerd;
• Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat deze financieel in staat is een dergelijk project met een netaansluiting te kunnen realiseren.
• (De moedermaatschappij van) de exploitant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat deze garant staat voor de financiële verplichtingen die worden aangegaan bij de realisatie van dit
experimentele zonnepark, waaronder begrepen de aanleg van de netaansluiting;
• Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat er wordt samengewerkt met projectpartners, waaronder kennisinstelling(en), waardoor het project hetzelfde experimentele karakter toont en
waarbij getracht wordt om soortgelijke doelstellingen te behalen en informatie te vergaren en openbaar te delen.

Openbare Inschrijving
Indien een geïnteresseerde partij voldoet aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die worden gesteld inzake de realisatie en exploitatie van het experimentele zonnepark, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure. De procedure daarvoor zal dan nader worden vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijvingsprocedure kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de locatie. De partijen die een bieding uitbrengen, zullen worden beoordeeld op o.a. onderstaande criteria:
• Aantoonbare ervaring met zonne-energie opwekkingsprojecten: het (laten) ontwikkelen van ten minste drie zonnepark-projecten met een omvang van minimaal 1 MW totaal opgesteld vermogen in de
afgelopen vijf jaar.
• Aantoonbaar in staat om de reserveringsvergoeding voor de locatie en de aanloopkosten tot aan het sluiten van een financial close te kunnen maken.

Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria, indien een partij niet aan deze eisen voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In beginsel gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding. Verwachting is dat de biedingen zullen worden beoordeeld op het laagste SDE++-basis bedrag.

Sluiting reactietermijn bezwaar
In onderhavig project zijn vóór de bovengenoemde deadline geen bezwaren kenbaar gemaakt bij het Rijksvastgoedbedrijf. Om die reden zal er geen Openbare Inschrijvingsprocedure worden opgestart en zal het recht van erfpacht met Vattenfall binnenkort worden gevestigd.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. M. Van Rijckevorsel
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod