Perceel agrarische grond
nabij de Wintelresedijk
te Oirschot

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 20 april 2022 tot 19 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Wintelresedijk, Oirschot
Huidig gebruik:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 7.205 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel agrarische grond aan de Wintelresedijk te Oirschot

Algemene informatie
UPDATE 20 mei 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25491 (Verkoop), perceel agrarische grond te Oirschot".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor een perceel grond aan de Wintelresedijk te Oirschot.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel agrarische grond
  • Kadastrale aanduiding: Oirschot K 561 ged.
  • Perceeloppervlak: 7.205 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: Wintelresedijk te Oirschot

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf wenst de ruilgrond in te zetten ter compensatie van het verlies van gronden die nodig zijn voor het project verbreding A58 (het project).
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rvb tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:
a. voor aankoop komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan;
b. voor aankoop komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden die gelegen zijn in de omgeving van de Wintelresedijk te Oirschot en is aangegeven met blauw op luchtfoto op de kaart in de bijlage (zie download meer informatie);
c. wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als koper in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
d. wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als koper in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (142 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod