Gronden Almere Nobelhorst
Diverse percelen
te Almere Hout / Nobelhorst

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 14 april 2022 tot 4 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

Algemene afbeelding gronden 0

Objectinformatie

Adres:
Diverse percelen, Almere Hout / Nobelhorst
Huidig gebruik:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 746.283 m²

Gronden Almere Nobelhorst

Update 9 mei 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Almere.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.
Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u bezwaar heeft tegen de verkoop aan de gemeente Almere en zelf serieuze interesse heeft in verwerving ervan, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 mei 2022 om 12:00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Uw gemotiveerde reactie kunt u sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Reactie inzake projectnummer O.00013938 Almere Nobelhorst".
Ten aanzien van partijen die zich thans niet melden binnen de voormelde termijn van 20 dagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst met de gemeente Almere. Alsdan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen tegen de verkoop aan de gemeente Almere.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, onder voorbehoud dat er zich geen andere serieuze gegadigde meldt voor aankoop van de onderstaande onroerende zaak, een koopovereenkomst gesloten met de gemeente Almere voor de gronden van De Staat binnen het plangebied Almere Nobelhorst.

 • Omschrijving type vastgoed: grond
 • Kadastrale aanduiding:

Percelen Almere, sectie C
6816 gedeeltelijk (+/- 21.472 m2)
6817 geheel (+/ - 4.992 m2)
683 geheel (+/- 342 m2)
5927 geheel (+/- 17.136 m2)
5923 gedeeltelijk (+/- 691 m2)
5924 gedeeltelijk (+/- 4.679 m2)
1008 geheel (+/- 253.265 m2)
1010 gedeeltelijk (+/- 9.653 m2)
6386 gedeeltelijk (+/- 109.697 m2)
2001 geheel (+/- 206.030 m2)
2004 gedeeltelijk (+/- 7.877 m2)
3225 gedeeltelijk (+/- 21.132 m2)
6540 gedeeltelijk (+/- 63.817 m2)
6179 gedeeltelijk (+/- 25.500 m2)

Totaal perceeloppervlak: +/- 746.283 m2

 • Vigerende bestemming: Bedrijventerrein, Woongebied, Bos, Water en Verkeer conform het bestemmingsplan "Almere Hout Noord”.
 • Toekomstige planologische bestemming: conform vigerende bestemming
 • Functie, voormalig rijksgebruik: agrarisch
 • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare wegen

Toelichting onderhandse verkoop
In 1975 is Almere ontstaan op voormalige rijksgronden die zijn drooggelegd tijdens de inpoldering, en sindsdien is de stad gegroeid. Het Rijk heeft in 2006 in de ‘Noordvleugelbrief’ haar ambities uitgesproken ten aanzien van onder andere de verdere groei en ontwikkeling van Almere. In voornoemde brief zijn ook afspraken gemaakt over de verkoop van rijksgronden (agrarische gronden) aan de gemeente Almere om deze verdere ontwikkeling mogelijk te maken. De afspraken hebben in 2012 geleid tot een exclusief koopaanbod van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Almere, op grond waarvan de gemeente Almere gedurende 10 jaar het recht had om de onderhavige rijksgronden te verwerven.
De gemeente Almere heeft in 2014 te kennen gegeven van dit aanbod gebruik te willen maken. Het Rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben in die periode eveneens bestuurlijke afspraken gemaakt (in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0) over de gefaseerde groei van Almere en de wijze waarop de verschillende gebieden ontwikkeld kunnen worden. Voor wat betreft het gebied Almere Hout (Nobelhorst) is daarbij een integrale ontwikkeling van de gronden binnen het plangebied door de gemeente beoogd. Vervolgens is ten behoeve van de genoemde gebiedsontwikkeling gewerkt aan het vrijmaken van de gronden en de nadere invulling van de voorwaarden die aan de verkoop van de gronden aan de gemeente verbonden zijn. Partijen zijn binnen de looptijd van het koopaanbod uit 2012 tot overeenstemming gekomen over de koop.
Zowel het exclusieve koopaanbod uit 2012 als de bestuurlijke en (pré)contractuele afspraken en reeds getroffen voorbereidingen maken dat alleen de gemeente Almere in aanmerking komt voor de verwerving van de gronden.
Het Rijksvastgoedbedrijf zal ter nakoming van de afspraken de gronden overdragen aan de gemeente Almere die de ontwikkeling van het gebied nader vorm zal geven. De gronden worden na verwerving door de gemeente bouwrijp gemaakt en zullen, voor zover de gemeente de gronden niet zelf in eigendom en beheer houdt, worden uitgegeven. De gemeente zal hierbij zoveel als mogelijk de openbaarheid betrachten. Naar verwachting biedt dit te zijner tijd mogelijkheden voor geïnteresseerden om (een deel van) de gronden via de gemeente te verwerven.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst (huidige status)
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer W. den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod