Percelen grond Amstelveen W 842 (ged.) en W 512 (ged.)
Nabij Krijgsman
te Amstelveen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 april 2022 tot 10 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Krijgsman, 1186 WB Amstelveen
Perceelgrootte:
ca. Ca. 17.454 m²

Voornemen tot overeenkomst: Ruiling percelen grond gelegen nabij Krijgsman te Amstelveen

Update 10 mei 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Amstelveen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26249 (Verkoop), Amstelveen W 842 (ged.) en W 512 (ged.)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor percelen grond bij Krijgsman en Elegast te Amstelveen.

  • Omschrijving type vastgoed: Percelen grond.
  • Kadastrale aanduiding: De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) is eigenaar de percelen grond Amstelveen W 842 (gedeeltelijk) en W 512 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Krijgsman te Amstelveen. De gemeente Amstelveen is eigenaar van de percelen grond Amstelveen H 18360 en H 18361, plaatselijk bekend Elegast te Amstelveen.
  • Perceeloppervlak: De percelen in eigendom van het De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) zijn totaal groot circa 17.454 m2. De percelen in eigendom van de gemeente Amstelveen zijn totaal groot circa 5.322 m2.
  • Vigerende bestemming: De percelen Amstelveen W 842 en 512 in eigendom van de Staat (Infrastructuur en Waterstaat) hebben de enkelbestemmingen ‘Water’, ‘Verkeer – verblijfsgebied’ en ‘Groen’, dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ en gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone – lib art 222 en 223’. De percelen Amstelveen H 18360 en H 18361 in eigendom van de gemeente Amstelveen hebben de enkelbestemming ‘Groen’ en ‘Water’, dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ en gebiedsaanduidingen ‘Luchtvaartverkeerzone – lib art 222 toetshoogtes’, ‘Luchtvaartverkeerzone – lib art 222A toetshoogtes radar’ en ‘Luchtvaartverkeerzone – lib art 223’. Voor meer informatie over de vigerende bestemming wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Toekomstige planologische bestemming: N.v.t.
  • Ontsluiting van het vastgoed: De percelen zijn bereikbaar vanaf Krijgsman te Amstelveen en vanaf Elegast te Amstelveen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met de gemeente Amstelveen. De ruiling vloeit voort uit bestuurlijke afspraken uit 2007 en is op korte termijn noodzakelijk in het kader van de wegverbreding van rijksweg A9, de concretisering van project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en de watercompensatie waartoe RWS vanwege de wegverbreding gehouden is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod