Percelen grond
nabij de Oosterhoutseweg
te Raamsdonksveer

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 8 april 2022 tot 10 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Oosterhoutseweg, Raamsdonksveer
Huidig gebruik:
Weg, berm, parkeerplaats en groen
Perceelgrootte:
ca. ca. 5.483 m²

Voornemen tot overeenkomst: compensatiegrond in het kader van project A27 Houten-Hooipolder

Algemene informatie
Update 10 mei 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013483 (Verkoop), percelen grond nabij Oosterhoutseweg te Raamsdonksveer".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de volgende percelen (hierna te noemen: de compensatiegrond), die thans aan de Staat toebehoren:
1. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 5373 ged. ter grootte van ca. 0.05.81 ha.
2. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 4174 ged. ter grootte van ca. 0.34.07 ha.
3. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 5419 ged. ter grootte van ca. 0.00.47 ha.
4. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 3847 ged. ter grootte van ca. 0.01.54 ha.
5. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 5417 ged. ter grootte van ca. 0.01.64 ha.
6. het perceel kadastraal bekend gemeente Raamsdonk sectie K nummer 5415 ged. ter grootte van ca. 0.11.30 ha.

Het betreft een percelen grond gelegen aan/nabij de Oosterhoutseweg te Raamsdonksveer.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf wenst de compensatiegrond in te zetten ter compensatie van het verlies van gronden die nodig zijn voor het project A27 Houten-Hooipolder (het project).

Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rvb tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:
a. voor aankoop komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan;
b. voor aankoop komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden die gelegen zijn in het gebied dat globaal begrensd wordt door de Oosterhoutseweg en Rijksweg A59 en is aangegeven in paarse arcering op de kaart in de bijlage (zie download meer informatie);
c. wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als koper in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
d. wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als koper in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (165 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod