Voormalig rayonsteunpunt
Krinkelwinkel 23a
te Gorinchem

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Krinkelwinkel 23a, 4202 LM Gorinchem
Bestemming:
"Bedrijventerrein"
Oppervlakte (BVO):
ca. 306 m²
Perceelgrootte:
ca. (voorlopig) 1.411 m²
Bouwjaar:
ca. 1997

Bedrijfskavel met kantoor-/bedrijfspand te Gorinchem

Let op: dit object wordt aangeboden door de provincie Zuid-Holland en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B/mak Bedrijfsmakelaars BV.

De provincie Zuid-Holland heeft dit voormalig rayonsteunpunt, bestaande uit een gecombineerde bedrijfs-/kantoorruimte en een vrijstaande romneyloods op het buitenterrein, via een openbare inschrijving verkocht. Het terrein is geheel voorzien van verharding en omheining. Een unieke locatie aan de Merwede en gelegen langs de entree naar het centrum van Gorinchem.

Omschrijving
Ruim, verhard en omheind bedrijfsterrein met een vrijstaande kantoor-/bedrijfsruimte en vrijstaande romneyloods. Bouwjaar omstreeks 1997, totaal ca. 306 m² VVO en de kavelgrootte 1.411 m² (voorlopig, definitieve opgave Kadaster volgt).
Het object is o.a. voorzien van diverse kantoorruimten, kantine, sanitair, overheaddeur, airconditioning, zonwering, betonnen zolderetagevloer v.v. kraanbaan met lier etc.

Ligging
Het object is gelegen op industrieterrein Avelingen-Oost te Gorinchem, ten zuiden van de Nieuwe Wolpherensedijk. Dit betreft de doorgaande route van rijksweg A27 (afrit Avelingen) naar het centrum van Gorinchem.
De te verkopen locatie ligt langs een weg voor bestemmingsverkeer langs de Vluchthaven. In deze haven zijn door Rijkswaterstaat diverse ligplaatsen (overnachtingsplaatsen) gecreëerd voor binnenvaartschepen vanaf de rivier de Merwede. Het betreft een overnachtingshaven: binnenvaartschippers kunnen hier afmeren zodat ze zich kunnen houden aan de wettelijk voorgeschreven vaar- en rusttijden.
Er is bij het te verkopen object geen sprake van kade, steiger en/of water. Op een steenworp afstand ligt de historische vesting van Gorinchem. De locatie is goed bereikbaar voor personen- en vrachtverkeer.

Mogelijkheden en bestemming
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Avelingen-Schelluinsestraat’ is goedgekeurd door de gemeente Gorinchem op 23 juni 2010.
In het vigerende bestemmingsplan heeft het onderhavige perceel de bestemming 'Bedrijventerrein' met (deels) dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’, ' Beschermd stadsgezicht' en de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'. Tevens geldt een gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie – oost’.

Verkoopprocedure
Sinds 31 maart 2022 is de verkoop aangekondigd via o.a. makelaar B/mak, Funda in Business en Biedboek.nl.
Vanaf 10 mei 2022 biedt de Provincie de mogelijkheid tot het uitbrengen van onvoorwaardelijke biedingen.
Belangstellenden moeten uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur een bieding inleveren bij de notaris.

Inschrijvingsvoorwaarden
De inschrijving (de mogelijkheid tot het uitbrengen van een onvoorwaardelijke bieding) sluit op dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur.

Het inschrijvingsformulier met de daarin opgenomen bieding dient in een gesloten enveloppe te worden toegezonden aan of afgegeven bij:
ArkelStad notarispraktijk BV
o.v.v. inschrijving Krinkelwinkel
Postbus 860
4200 AW Gorinchem

Het afleveradres is: Kleine Landtong 17, 4201 HL Gorinchem.

Bij afgeven van de enveloppe dient duidelijk “inschrijving Krinkelwinkel” op de enveloppe te staan.

Uitsluitend schriftelijke biedingen welke aan de notaris zijn toegezonden / afgegeven in een gesloten enveloppe worden door de notaris meegenomen in het proces-verbaal aan de Provincie.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop van het object is onder voorbehoud van positief besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (verkoper).

Verkoper zal na het verstrijken van de inschrijvingstermijn de biedingen beoordelen en op basis van de hoogte van de biedingen een beslissing nemen. Bij deze verkoop is de hoogste verkoopopbrengst het uitgangspunt.

Verkoper behoudt zich het recht voor om een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte biedingen en/of op de financiële gegoedheid van de bieder. In dat verband kan de verkoper de bieder vragen naar de herkomst van financiële middelen alsmede naar documenten ter onderbouwing van de financiering, zoals een verklaring (“letter of comfort”) van een bank of instelling (welke onder toezicht staat krachtens de Wet Toezicht Kredietwezen of de Wet op de Schadeverzekeringsbedrijf of een vergelijkbare buitenlandse instelling).

Een onderzoek naar koper (conform Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de verkoopprocedure.

Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Het is ook mogelijk dat er niet gegund wordt.

Het voorlopige gunningsvoornemen wordt per e-mail en bij brief meegedeeld aan degene aan wie de verkoper voornemens is te gunnen. Degenen aan wie de verkoper voornemens is niet te gunnen ontvangt hiervan bericht.

Verkoper beslist in beginsel binnen 2 weken na de sluitdatum van de inschrijving over het al dan niet voornemen tot gunnen.

(concept) Koopovereenkomst
De koop komt tot stand onder de voorwaarden en bepalingen, zoals opgenomen in de (concept)koopovereenkomst d.d. 6 mei 2022. Deze bepalingen zijn vanaf het moment van voornemen tot gunning van toepassing op de koop en de onderlinge rechtsverhouding tussen verkoper en koper.

Bieder gaat bij inschrijving akkoord met de inhoud van de (concept)koopovereenkomst d.d. 6 mei 2022.

Na definitieve gunning ontvangt de koper de koopovereenkomst aangevuld met NAW-gegevens en de koopsom.

Uiterlijk twee (2) weken na toezending van de koopovereenkomst dient deze door koper ondertekend en geretourneerd te zijn.

Leveringsconditie
Levering van het onroerend goed geschiedt op basis van “kosten koper”, vrij van huur en gebruik. De notariskosten voor de leveringsakte en de kadastrale inschrijving zijn voor rekening van verkoper. De overige kosten, waaronder de overdrachtsbelasting, zijn voor rekening van koper (bieder).

De levering zal onder gelijke voorwaarden plaatsvinden als opgenomen in de (concept)koopovereenkomst.

Waarborgsom
De bieder is verplicht uiterlijk twee weken na ondertekenen van de koopovereenkomst de waarborgsom te storten of garantie te stellen bij de notaris.

Overdracht
De verwachting is dat de overdacht plaats zal vinden in het 3de kwartaal van 2022.

Notaris
De leveringsakte zal worden gepasseerd bij:
ArkelStad notarispraktijk BV
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem

Belangrijke data
Belangstellenden moeten uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur een bieding inleveren bij de notaris.

Kijkdagen
Het bezichtigen van het object is mogelijk op onderstaande data en tijdstippen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Dinsdag 17 mei: van 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 19 mei: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 23 mei: van 10.00 uur tot 12.00 uur

Dit zijn tevens de enige mogelijkheden om de locatie te bezichtigen. Het is niet mogelijk buiten deze kijkmomenten te bezichtigen.

Nadere informatie
Raadpleeg de informatie van dit object en de verkoopbrochure op www.bmak.nl.
Hierin is ook het inschrijvingsformulier opgenomen.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Hans de Groot van B/mak Bedrijfsmakelaars via (0183) 30 40 50 of degroot@bmak.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

B/mak Bedrijfsmakelaars BV
Contactpersoon: Hans de Groot
Telefoon: (0183) 30 40 50
E-mailadres: degroot@bmak.nl
Website: B/mak Bedrijfsmakelaars BV

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod