Perceel grasland
nabij de parallelweg van de Groeneweg oostelijk van RW A27
te Hoogblokland

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 29 maart 2022 tot 28 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de parallelweg van de Groeneweg oostelijk van RW A27, Hoogblokland
Huidig gebruik:
Grasland
Perceelgrootte:
ca. 20.715 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grasland te Hoogblokland

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013483 (Verkoop), perceel grasland te Hoogblokland".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor het volgende perceel (hierna te noemen: de compensatiegrond), die thans aan de Staat toebehoort:

Het perceel kadastraal bekend gemeente Hoogblokland, sectie E, nummer 567 ter grootte van 2.07.15 hectare. Het betreft een perceel landbouwgrond gelegen aan/nabij de parallelweg van de Groeneweg oostelijk van de A27 te Hoogblokland. Het Rijksvastgoedbedrijf wenst de compensatiegrond in te zetten ter compensatie van het verlies van gronden die nodig zijn voor de projecten A27 Houten-Hooipolder en aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar (het project).

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rijksvastgoedbedrijf tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:
a. voor aankoop komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan;
b. voor aankoop komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden die gelegen zijn in het gebied dat globaal begrensd wordt door A27, aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar en de parallelweg van de Groeneweg oostelijk van de A27 te Hoogblokland en is aangegeven op de kaart in de bijlage (zie download meer informatie);
c. wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als koper in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
d. wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als koper in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Als aanvullende reden om aan de beoogde gegadigde te verkopen is dat er na realisatie van het project geen ontsluiting naar de openbare weg mogelijk is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (875 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod