Percelen landbouwgrond
te Sluiskil

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 28 maart 2022 tot 25 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Perceelgrootte:
ca. 19.465 m²

Percelen landbouwgrond te Sluiskil

Algemene informatie
Update 25 april 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan provincie Zeeland.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 25 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00016089 (Verkoop), percelen landbouwgrond te Sluiskil".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee (2) landbouwpercelen gelegen in de Nieuw-Westenrijkpolder, ten zuidoosten van Hoek en ten noordwesten van Sluiskil.

  • Omschrijving type vastgoed: Agrarische percelen
  • Kadastrale aanduiding: Terneuzen K 3905 en 4361
  • Perceeloppervlak: 19.465 m²
  • Vigerende bestemming: Agrarisch met waarden – Staats – Spaanse Linies
  • Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch met waarden – Staats – Spaanse Linies
  • Functie, voormalig rijksgebruik: voormalig infrastructuur
  • Ontsluiting van het vastgoed: Terneuzen K 3905 is ontsloten op de Zevenaardijk. Terneuzen K 4361 heeft geen directe ontsluiting op de openbare weg, het is via Terneuzen K 3905 en 3904 ontsloten op de Zevenaardijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de provincie Zeeland, omdat het RVB op basis van het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaak te verkopen aan de provincie Zeeland. De gronden maken ook deel uit van een ruiling.
Dit betreft een verkoop van 1.94.65 ha landbouwgrond wat voorheen een afslag was van N61 naar de N62 te Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Door de aanleg van de Sluiskiltunnel en daarmee gepaard gaande veranderingen van de infrastructuur is de dit weggedeelte komen te vervallen. Op basis van afspraken met Rijkswaterstaat heeft de provincie op zijn kosten de infrastructuur verwijderd en de ondergrond weer geschikt gemaakt als landbouwgrond. De provincie wenst deze grond aan te kopen om vervolgens door te leveren aan de aan weerszijden aangrenzende eigenaar (akkerbouwer).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer M. van Rijckevorsel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod