Voormalig terrein Olster Asfaltfabriek
Percelen Olst A 1859 en 1863, nabij Veerweg 12
te Olst

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 16 februari 2022 tot 8 maart 2022 was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Perceel Olst A 1859 en Olst A 1863 0

Objectinformatie

Adres:
Percelen Olst A 1859 en 1863, nabij Veerweg 12, 8121 AA Olst
Huidig gebruik:
Braakliggend terrein/saneringslocatie
Perceelgrootte:
ca. 23.932 m²

Overeenkomst met Abbott voormalig Olasfa-terrein

Update 10-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere serieuze gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Abbott.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. In dit geval is er reeds een ruilovereenkomst met Abbott tot stand gekomen, onder het voorbehoud dat er zich geen andere partij meldt die onder dezelfde voorwaarden (zie hieronder 'Toelichting onderhandse verkoop') aanspraak maakt op verwerving van de door De Staat verkochte percelen. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 maart 2022 om 23:59 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake O.00007746 gronden voormalig terrein Olster Asfaltfabriek ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met Abbott een ruilovereenkomst gesloten waarbij De Staat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een perceel van Abbott verkrijgt, en De Staat aan Abbott de percelen Olst A 1859 en Olst A 1863 heeft verkocht. Onderstaande gegevens hebben betrekking op de door De Staat verkochte percelen.

 • Omschrijving type van het verkochte vastgoed: twee percelen grond van de voormalige Olster Asfaltfabriek. Perceel Olst A 1863 is reeds in gebruik bij Abbott.
 • Adres: nabij Veerweg 12, 8121 AA te Olst
 • Kadastrale aanduiding: percelen Olst A 1859 en Olst A 1863
 • Perceeloppervlak: 7985 m2 (Olst A 1859) en 15947 m2 (Olst A 1863)
 • Vigerende bestemming/gebruik: bedrijventerrein / braakliggend / saneringslocatie
 • Toekomstige bestemming/gebruik: parkeerterrein t.b.v. Abbott.
 • Ontsluiting van het vastgoed: via toegangsweg Veerweg naar bedrijventerrein Abbott. Mogelijk toekomstig via nieuwe rotonde op Veerweg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze ruilovereenkomst met Abbott gesloten omdat De Staat (in deze het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)) het perceel, waarop het huidige parkeerterrein van Abbott is gelegen (kadastraal bekend Olst A 1865) wenst te verkrijgen voor de realisatie van een natuur-/recreatieterrein langs de IJssel. Abbott is als eigenaar van dit perceel de enige partij die deze grond kan verkopen aan I&W. Abbott wenst op haar beurt van De Staat de percelen kadastraal bekend Olst A 1859 en 1863 te verkrijgen. Reeds in 2019 en 2020 zijn er met Abbott afspraken gemaakt over een ruiltransactie van de genoemde gronden, waarbij ook prijsafspraken zijn gemaakt. De ruiling heeft nog niet eerder plaatsgevonden vanwege een aanwezige bodemverontreiniging. Deze verontreiniging is ondertussen grotendeels gesaneerd, op een restverontreining na. Het perceel Olst A 1863 is reeds in gebruik bij Abbott. Op grond van een overeenkomst uit 2002 heeft Abbott voor dat betreffende deel van perceel Olst A 1863 een optierecht om die grond na afronding van de sanering voor 1 euro terug te kopen van De Staat. Dit recht is alleen toebedeeld aan Abbott. Als onderdeel van de ruilovereenkomst zijn afspraken opgenomen over de aanwezige restverontreiniging. Omdat er geen andere partij op basis van dezelfde voorwaarden aanspraak kan maken op verwerving van de genoemde gronden Olst A 1859 en 1863 en tevens het door I&W gewenste perceel Olst A 1865 kan inbrengen, is de Abbott de enige gerede partij waarmee deze ruiltransactie kan worden aangegaan.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst (huidige status)
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer W. den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod