Percelen grond
nabij de Westfriesedijk 39
te Warmenhuizen

Procedure gestart

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 31 januari 2022 tot 25 februari 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Westfriesedijk 39, 1749 CR Warmenhuizen
Bestemming:
Water-Waterkering
Perceelgrootte:
24.566 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond nabij de Westfriesedijk 39 te Warmenhuizen

Update 2 maart 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar van een van de percelen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 25 februari 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25546 (Verkoop), Percelen grond nabij de Westfriesedijk 39 te Warmenhuizen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond nabij de Westfriesedijk 39 te Warmenhuizen.

 • Omschrijving type vastgoed: Twee percelen grond gelegen nabij de Westfriesedijk 39 te Warmenhuizen, aan het Noordhollandsch Kanaal. De percelen zijn ingericht als wandelpad langs het kanaal.
 • Adres: De percelen zijn gelegen nabij de Westfriesedijk 39 te Warmenhuizen.
 • Kadastrale duiding: De percelen zijn kadastraal bekend als Warmenhuizen sectie H nummers 611 en 1411.
 • Perceeloppervlak: Kadastraal perceel Warmenhuizen H 611 is groot 12.193 m2 en perceel H 1411 is groot 12.373 m2, gezamenlijk groot 24.566 m2.
 • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): Er zijn geen gebouwen aanwezig op de percelen.
 • Vigerende bestemming: De huidige bestemming van de percelen is enkelbestemming 'Water-Waterkering', en dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 3'. Daarbij hebben de percelen de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone-dijk', volgens het bestemmingsplan "Recreatieterreinen Harenkarspel", vastgesteld op 13 november 2013.
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Percelen maken onderdeel uit van de Waterkering van het Noordhollandsch Kanaal
 • Ontsluiting van het vastgoed: Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de eigenaar van één van de aangrenzende percelen vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar, omdat de locatie niet via de openbare weg is te bereiken.

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod