Tonnenloods Terschelling
Willem Barentszkade 43
te West-Terschelling

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 25 januari 2022 om 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
Willem Barentszkade 43, 8881 BD West-Terschelling
Huidig gebruik:
Opslag en werkplaats Rijkswaterstaat
Bestemming:
Gemengd (na bestemmingswijziging)
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.491 m²
Bouwjaar:
ca. 1917

Voornemen tot overeenkomst

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een deel van de onderhoudswerkplaats en materialenopslag van Rijkswaterstaat, bekend als de Betonningsloods of de Tonnenloods te West-Terschelling, voor de duur van tien jaren, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens tien jaren.

Het resterende deel van de Tonnenloods zal in gebruik blijven bij Rijkswaterstaat voor opslag en reparatie. Het te verhuren deel betreft een omstreeks 1917 gebouwde stenen loods met een verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) van circa 1120 m2 op de begane grond en circa 371 m2 op een zolderverdieping. De te verhuren buitenruimte is circa 420 m2 groot en bevindt zich aan de zuidzijde van de loods. De buitenruimte aan de oostzijde van het gebouw behoort niet tot het te verhuren object. In overleg met Rijkswaterstaat kan beperkt gebruik gemaakt worden van de buitenruimte aan de noordzijde, zolang de werkzaamheden van Rijkswaterstaat daardoor niet worden verstoord. Ook deze buitenruimte aan de noordzijde behoort niet tot het te verhuren object. In de loods is een vloer van deels beton en deels stelconplaten aanwezig. Het gebouw is nagenoeg niet geïsoleerd en heeft energielabel F. Momenteel is er sprake van achterstallig onderhoud aan het object. Rijkswaterstaat zal de conditie van de loods brengen op niveau 3 conform NEN2767.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 25 januari 2022, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:

Gemeente Terschelling, sectie A, nummer 2610 (gedeeltelijk)

Voor de loods en het naastgelegen terrein geldt het bestemmingsplan West-Terschelling 2012, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 april 2014. Volgens dit vigerende bestemmingsplan is de enkelbestemming ‘bedrijf’. In 2020 is een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad van Terschelling aangeboden. Het betreft een functiewijziging naar ‘gemengd’. Deze wijziging dient om naast de bestaande bestemming culturele en educatieve functies zoals een informatie- en beleefcentrum mogelijk te maken.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het na bestemmingswijziging toegestane gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene huurvoorwaarden gebouwde onroerende zaken (290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte) Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van tien jaar, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens tien jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening, die gebaseerd zal zijn op de meest hoogwaardige aanwendingsmogelijkheid.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met een nog op te richten stichting, waarin de Stichting VVV Terschelling en de Stichting Terschellings Oerol Festival zullen participeren. Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert deze voorgenomen overeenkomst om andere partijen in de gelegenheid te stellen om hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 25 januari 2022 om 12:00 uur. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen ter attentie van de heer P.G. Hofland, sectie Verhuur & Zakelijke Lasten, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per e-mail aan Postbus.RVB.postVZL@rijksoverheid.nl, onder vermelding van zaaknummer 1483805, Tonnenloods Terschelling. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen, zoals een toelichting op de voorgenomen activiteiten op deze locatie en op de haalbaarheid daarvan, in de vorm van een businesscase.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na twee weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vijf weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst, die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, dan kan het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving starten. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op het huurrecht van een gedeelte van de Tonnenloods aan de Willem Barentszkade 43 in West-Terschelling, voor een periode van tien jaar, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens tien jaar.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (176 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: De heer P.G. Hofland
E-mailadres: postbus.rvb.postvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod