Huurovereenkomsten landaanwinning Feyenoord City
Gelegen in de Nieuwe Maas, ter hoogte van de IJzerwerkkade
te Rotterdam

Procedure gestart

Procedure sluit op vrijdag 30 juli 2021 om 17:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen in de Nieuwe Maas, ter hoogte van de IJzerwerkkade, Rotterdam
Huidig gebruik:
Waterbodem
Bestemming:
Stadion Feyenoord
Perceelgrootte:
7,9575 ha

Voornemen tot Overeenkomst: Huurovereenkomsten landaanwinning Feyenoord City

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om gedeelten waterbodem, gelegen in de Nieuwe Maas ter beschikking te stellen aan de gemeente Rotterdam. De gemeente beoogt deze waterbodem te gebruiken voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Hiertoe gaat het Rijksvastgoedbedrijf een tweetal huurovereenkomsten aan met de gemeente Rotterdam. Met de eerste huurovereenkomst wordt het de gemeente toegestaan om een langsdam aan te laten leggen, te beheren en te exploiteren in de Nieuwe Maas.

Met de tweede huurovereenkomst wordt het de gemeente toegestaan om tijdelijke en permanente landaanwinning te realiseren ten behoeve van Feyenoord City. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de gerealiseerde permanente landaanwinning op termijn verkopen aan de gemeente Rotterdam, ter verdere exploitatie van het gebied. Afspraken over deze verkoop worden opgenomen in een bestuursovereenkomst tussen de Staat en de gemeente Rotterdam.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen om geen openbare aanbieding te organiseren voor deze huurovereenkomsten. De gemeente Rotterdam heeft een Voorkeursrecht Gemeente gevestigd op de grond waar de permanente landaanwinning is beoogd. Aangezien derde partijen om die reden niet in staat zijn om de gronden in eigendom te verwerven is het aannemelijk dat er tevens geen interesse is in de voorafgaande huurovereenkomsten.

Andere partijen hebben tot vrijdag 30 juli 2021, 17:00 uur, de gelegenheid om kenbaar te maken of zij toch interesse hebben in bovenstaande overeenkomsten.

Toelichting

Onderdelen
Dit Voornemen tot Overeenkomst kent drie onderdelen.

  1. De tijdelijke verhuur van de ondergrond van Nieuwe Maas, waarop de permanente landaanwinning zal worden gerealiseerd. Dit deel zal, nadat de landaanwinning gereed is, worden verkocht aan de gemeente Rotterdam.
  2. De tijdelijke verhuur van de ondergrond van de Nieuwe Maas, waarop de tijdelijke landaanwinning wordt gerealiseerd. Deze tijdelijke landaanwinning ligt rondom de permanente landaanwinning en is nodig voor de realisatie. Deze tijdelijke landaanwinning verdwijnt weer en op dat moment zal de huurovereenkomst aflopen.
  3. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de ondergrond van de Nieuwe Maas, waarop een langsdam wordt gerealiseerd.

Ontwikkeling Feyenoord stadion
De gemeente Rotterdam heeft op 17 december 2020 het bestemmingsplan “Feyenoord City” vastgesteld, waarin voor deze specifieke locatie de bestemming Gemengd stadion is opgenomen. Tevens heeft ze op 15 april 2021 een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht Gemeenten gevestigd, waardoor de Staat de betrokken percelen bij een voorgenomen verkoop als eerste moet aanbieden aan de gemeente.

Op deze locatie wordt een landaanwinning gerealiseerd in opdracht van Nieuw Stadion B.V. Na realisatie van die landaanwinning koopt de gemeente Rotterdam deze kavel en zal deze in erfpacht uitgeven aan de NV Feyenoord ten behoeve van de realisatie van het nieuwe Feyenoordstadion.

Om de landaanwinning te realiseren is het noodzakelijk een tijdelijke landaanwinning te realiseren, die na oplevering van de werkzaamheden weer zal verdwijnen. Daarnaast is in de vergunning van Rijkswaterstaat voorgeschreven dat er een langsdam gebouwd moet worden. Om beide te kunnen realiseren zal de Staat deze gronden in tijdelijke verhuur (tijdelijke landaanwinning) respectievelijk verhuur voor onbepaalde tijd (langsdam) geven.

Het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat door bovenstaande feiten er geen andere mogelijkheid is dan de gronden, na realisatie van de landaanwinning, direct aan te bieden aan de gemeente Rotterdam en vanwege de verwevenheid de genoemde verhuurovereenkomsten rechtstreeks te sluiten met de gemeente Rotterdam.

Waterwetvergunning Rijkswaterstaat
Voor het realiseren van een (tijdelijke) landaanwinning en een langsdam binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat, is een vergunning in het kader van de Waterwet benodigd. Deze vergunning is reeds verleend, via de gecoördineerde procedure die de gemeente heeft doorlopen voor het bestemmingsplan en de vergunningen.
Meer informatie: Staatscourant 2020, 11316 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Locatie en objectinformatie
De percelen maken deel uit van de Nieuwe Maas in de gemeente Rotterdam. Voor een specifieke aanduiding zie bijlagen welke te downloaden zijn onder de button ‘Download meer informatie’.

Procedure Voornemen tot Overeenkomst

Specifieke voorwaarde
Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat deze financieel in staat is een dergelijk project te kunnen realiseren en uitvoering te willen geven aan het bestemmingsplan Feyenoord City. De eventuele moedermaatschappij van de geïnteresseerde dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat deze garant staat voor de financiële verplichtingen die worden aangegaan bij de realisering van deze werken.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf twee huurovereenkomsten met de partij: een huurovereenkomst voor de (tijdelijke) landaanwinning voor de duur van de werkzaamheden en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voor het huren van waterbodem, waarop een langsdam gerealiseerd wordt. Op dit contract zijn de bijbehorende “Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020" van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020. Deze zijn te downloaden op de website www.rijkvastgoedbedrijf.nl. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Planning
Het Voornemen tot Overeenkomst sluit op vrijdag 30 juli 2021 om 17:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun interesse kenbaar te maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat kan worden voldaan aan de Specifieke voorwaarde zoals hierboven gesteld. Het kenbaar maken is mogelijk door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Zie ook de bijlagen welke te downloaden zijn onder de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien uitsluitend partijen zich melden waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarde. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

De Staat is bevoegd om het sluiten van de huurovereenkomsten afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek, gelijk aan of vergelijkbaar met de procedure en criteria zoals opgenomen in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Openbare Inschrijving
Indien zich partijen melden met een gemotiveerde interesse voor het verkrijgen van dit huurrecht en deze partijen voldoen aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die aan de uitvoering van het bestemmingsplan op deze locatie verbonden zijn, kan het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure starten. Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Meer informatie
Eventuele vragen naar aanleiding van dit voornemen tot overeenkomst kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Postbus.RVB.FeyenoordCity@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (2 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | afdeling Verhuur en Taxaties | afdeling Verkoop
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.FeyenoordCity@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod