Ontwikkellocatie Windpark Noordzeeboulevard
gelegen parallel aan de Noordzeeboulevard
te Westvoorne

Procedure gestart

2 september 2021 om 12:00 uur sluiting openbare inschrijving
De Nota van Inlichtingen Noordzeeboulevard te Westvoorne PDF is 20-7-2021 gepubliceerd

Bestel het biedboek
Foto Noordzeeboulevard 0

Objectinformatie

Adres:
gelegen parallel aan de Noordzeeboulevard, Westvoorne
Bestemming:
Zeegebied Westvoorne 2013

Windmolens op Rijksgronden bij de Noordzeeboulevard

De openbare inschrijving voor de ontwikkeling van dit windpark is geopend. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op de gronden windmolens te plaatsen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze openbare inschrijving samen met Rijkswaterstaat en in overleg met de Gemeente Westvoorne voorbereid.

Locatie
Het op Rijksgronden gelegen deel van Windpark Noordzeeboulevard is gelegen parallel aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam en de Noordoever Oostvoornse Meer. De gronden aan de Noordoever Oostvoornse Meer ten oosten van de Brielse Gatdam zijn het eigendom van waterschap Hollandse Delta.

Het betreft een ontwikkellocatie voor een nader te bepalen aantal windturbines, waarvan mogelijk een deel kan worden gesitueerd op Rijksgronden, in samenwerking met de exploitant die windturbines wil ontwikkelen op de naastgelegen gronden van waterschap Hollandse Delta.

Project
Voor de locatie geldt dat er een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat het mogelijk zou zijn er een nader te bepalen aantal windturbines te realiseren. De gemeente Westvoorne wil dat er een windpark komt om uitvoering te geven aan haar energieambities en bestuurlijke afspraken.

Voor de naastgelegen gronden van waterschap Hollandse Delta geldt dat er reeds een initiatiefnemer is die aldaar windturbines zal willen realiseren.
De toekomstige exploitant dient er dus rekening mee te houden dat er op de Locatie van Windpark Noordzeeboulevard twee partijen actief kunnen zijn met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie, ieder op hun deel van de locatie.
Bij de planologische inpassing en vergunningverlening wordt door de gemeente het geheel als één windpark beschouwd en behandeld. In overleg met de gemeente en de initiatiefnemer op gronden van het waterschap zullen er afspraken gemaakt worden over de te volgen procedures voor planologische inpassing en vergunningverlening.

De toekomstige exploitant is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van het project. Het bestemmingsplan staat realisatie van windturbines (in deze omvang) niet toe. De planologische strijdigheid is weg te nemen door een bestemmingsplanprocedure of door een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond of door mee te werken aan initiatieven van derden.

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving.

Belangrijke data

11 juni 2021
Start openbare inschrijving en gelegenheid tot stellen vragen

8 juli 2021 om 23.59 uur
Deadline indienen van vragen, zodat deze uiterlijk in de tweede helft van juli beantwoord worden

21 juli 2021
Publicatie Nota van Inlichtingen

2 september 2021 om 12:00 uur
Sluiting openbare inschrijving

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. M. Koning
E-mailadres: Postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod