Voormalige KMAR-post
Scharnerweg 101-103
te Maastricht

Verkocht onder voorbehoud

U kunt niet meer reageren. Vanaf 1 april 2022 tot en met 2 mei 2022 was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Scharnerweg 101-103, 6224 JC Maastricht
Huidig gebruik:
Voormalig marechausseekazerne
Bestemming:
Maatschappelijk-militair
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.988 m²
Perceelgrootte:
ca. 0.56.60 ha
Bouwjaar:
ca. 1917

Voornemen tot overeenkomst: Voormalig KMAR-post Scharnerweg 101-103 te Maastricht

Update 18-05-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld welke voldoet aan de gestelde criteria. Koopovereenkomst met Porthos Vastgoed B.V. is definitief.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. In dit geval is er reeds een koopovereenkomst met Porthos Vastgoed B.V. tot stand gekomen, onder het voorbehoud dat er zich geen andere partij meldt die onder dezelfde voorwaarden (zie hieronder Toelichting onderhandse verkoop) aanspraak maakt op verwerving van het door de Staat verkochte. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 mei 2022 om 23:59 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doe u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake O.00012711 Voormalig KMAR-post Scharnerweg 101-103 te Maastricht”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met Porthos Vastgoed B.V. een koopovereenkomst gesloten waarbij de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het perceel kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie F, nummer 5306 met opstallen heeft verkocht. Onderstaande gegevens hebben betrekking op de door de Staat verkochte percelen.
• Omschrijving van het type van het verkochte vastgoed: het perceel grond met opstallen, gelegen te Maastricht, plaatselijke bekend Scharnerweg 101-103 te 6224 JC Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie F, nummer 5306, groot 5.660 m², bekend als de voormalige KMAR-Post Scharnerweg 101-103 te Maastricht.
• Vloeroppervlakte: 2.398 m² BVO
• Vigerende bestemming: Maatschappelijk-militair
• Toekomstige bestemming: Maatschappelijk
• Functie voormalig Rijksgebruik: Marechausseekazerne
• Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg zijnde de Scharnerweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Met het project Skills in de Stad wil het Rijksvastgoedbedrijf leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen. Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en ander partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2018 gestart met verkennende gesprekken met de gemeente Maastricht, waaruit een samenwerking met lokale partijen is ontstaan.

Gezien deze samenwerking tussen lokale partijen die zich vanaf 2018 heeft gevormd rond de ontwikkeling van het pilotproject Skills in de Stad Maastricht en de beoogde spoedige start van het project, gezien de urgente maatschappelijke problematiek van kwetsbare jongeren in Maastricht, zou een openbare verkoop in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Skills in de Stad Maastricht (d.d. 15 december 2021), niet leiden tot een start van dit pilotproject door de coöperatie Porthos Scharn U.A. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom een koopovereenkomst gesloten met Porthos Vastgoed B.V.

Porthos Vastgoed B.V. zal (tenminste) voor de duur van de pilot Skills in de Stad, een huurovereenkomst sluiten met de coöperatie Porthos Scharn U.A. met het oog op de uitvoering van de pilot. De beoogde eigenaar i.c. Porthos Vastgoed B.V., heeft als doel om de coöperatie Porthos Scharn U.A. in staat te stellen om het programma Skills in de Stad uit te voeren conform de intentieovereenkomst Skills in de Stad Maastricht (d.d. 27 september 2019) en de samenwerkingsovereenkomst Skills in de Stad Maastricht (d.d. 15 december 2021). Porthos Vastgoed B.V. heeft statuten welke aansluiten bij de maatschappelijke doelstellingen van Skills in de Stad. In de koopovereenkomst zijn voorwaarden en bepalingen opgenomen waarmee de inzet van het vastgoed voor Skills in de Stad Maastricht zijn geborgd.

Vanwege de koppeling met de sociale doelen uit het regeerakkoord, heeft destijds de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze onderhandse verkoop voor dit specifieke doel. Het betreft hier een pilotproject waarvoor een uitzondering op de reguliere verkopen is gemaakt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer E. Verhoeven
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod