Procedure

Algemeen

Op biedboek.nl vindt u het beschikbare aanbod van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten (bijvoorbeeld huur, pacht, erfpacht, opstalrechten, etc.).

Meer informatie over de te doorlopen procedures van Verkoop en Uitgifte vindt u hieronder. Deze procedures gelden uitsluitend voor het aanbod van het Rijksvastgoedbedrijf en niet voor andere op Biedboek.nl participerende overheden.

Verkoopproces

Het Rijksvastgoedbedrijf beschikt over uiteenlopende verkoopmethodes. Hieronder vindt u een korte uitleg van de door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde verkoopprocedures.

Openbare verkoop met/zonder voorselectie en (on)voorwaardelijke bieding
Bij deze verkoopmethode biedt het Rijksvastgoedbedrijf geïnteresseerde marktpartijen de mogelijkheid om behalve een onvoorwaardelijke bieding ook een bieding onder voorwaarden uit te brengen.

Bij dit verkoopproces zijn diverse varianten mogelijk, zo kan er met of zonder voorselectie worden verkocht. De voorselectie kan bijvoorbeeld op basis van kwaliteit of financiële/administratieve eisen worden uitgevoerd. Ook kunnen er referentie eisen worden opgenomen (ervaring met vergelijkbare projecten). Na de eventuele voorselectie worden partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen.

De potentiële koper heeft, afhankelijk van de beschreven procedure, veelal de mogelijkheid om zowel een onvoorwaardelijke als een voorwaardelijke bieding uit te brengen. Door deze voorwaardelijke bieding geeft het Rijk de markt de mogelijkheid om bij herontwikkelingsobjecten een deel van het ontwikkelrisico bij het Rijksvastgoedbedrijf te laten.

Wanneer de biedingen zijn uitgebracht wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke biedingen onderzocht. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt dan voornamelijk naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt bepaald wat een aanvaardbare bieding is en of het object kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure

Na de gunning wordt een koopovereenkomst gesloten. Daarna krijgt de marktpartij de tijd om de eventuele voorwaarden onvoorwaardelijk te maken.

https://www.biedboek.nl/Public/Procedure/NL-Openbare-verkoop.jpg

Verkoop via de makelaar
De laatste verkoopmethode is verkoop via de makelaar. Deze verkoopmethode wordt meestal gekozen wanneer te verwachten is dat door specifieke lokale marktkennis en netwerken van de plaatselijke makelaar een hogere verkoopwaarde kan worden bereikt. Vaak gaat het om objecten als winkels en woningen. Bij een verkoop via de makelaar is ook de Bibob procedure van toepassing.

https://www.biedboek.nl/Public/Procedure/NL-makelaar.jpg

Uitgifteproces

Naast de verkoop van overtollig Rijksvastgoed geeft het Rijksvastgoedbedrijf ook vastgoed (gronden, ondergrond van water en gebouwen) in gebruik. Soms gebeurt dit direct op verzoek van een initiatiefnemer maar in het merendeel van de gevallen via een openbare inschrijvingsprocedure Hierdoor heeft iedereen gelijke kansen en ontstaat er een marktconforme prijs voor de uitgifte.
De uitgiftes die via de openbare procedure worden aangeboden vindt u op deze site.
Het Rijksvastgoedbedrijf maakt gebruik van diverse soorten (standaard) overeenkomsten, zoals erfpacht, opstalrecht, pacht, huur en bruikleen. De soort overeenkomst die wordt gebruikt hangt af van de onroerende zaak en het gebruik dat men daarvan wil en kan maken. De periode van uitgifte hangt af van de soort overeenkomst en wordt vermeld op de projectpagina. Een vast onderdeel van de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden.

Hieronder vindt u een korte uitleg van de door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde uitgifteprocedures.

Veiling benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen verder aan te duiden als de Wet in werking getreden. Het doel van de Wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Deze doelen vloeien voort uit het project getiteld Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) Benzinemarkt. De Overheid beoogt met de Wet deze doelen te bereiken door het huurrecht voor een periode van 15 jaar op alle locaties (circa 250) voor een verkooppunt van motorbrandstoffen langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen. De locaties van de bestaande wederpartijen van de Staat zijn daarbij per wederpartij evenwichtig, naar volume en regionale spreiding, ingedeeld. Het veilingschema wordt jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd.
De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. Door middel van de zogenaamde “topdeel-bepaling” zal zoveel mogelijk worden voorkomen dat de bestaande wederpartij van de Staat een onevenredig voordeel uit zijn huidige positie kan halen. Om aan de veiling deel te mogen nemen dient voor een aangegeven datum een toelatingsverzoek te worden ingediend. Bij toelating dient de deelnemer vooraf € 1.500,- entreegeld te betalen. Informatie die voorhanden is, wordt gebundeld in een biedboek per locatie. Een biedboek is te koop voor € 100,-.

Pachtgronden
De Staat biedt agrarische gronden die vrij van pacht komen sinds 2013 zoveel mogelijk via een openbare inschrijving aan. De geliberaliseerde pacht is daarmee openbaar, objectief, transparant en niet-discriminatoir. Op deze wijze voldoet de Staat aan de eisen van nationaal en Europees recht. Dit geldt ook voor de uiterwaarden van de rivieren.

Geliberaliseerde pacht is een pachtvorm op grond van artikel 397, lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze pachtvorm geldt voor maximaal zes jaar, sluit een aantal artikelen van de pachtwetgeving uit en de pachtsom kan vrij overeen gekomen worden. Het Pachtprijzenbesluit is niet van toepassing.

Met de partij die bij de inschrijving het hoogste schriftelijke bod op de pachtgrond uitbrengt, sluit de Staat (als het bod acceptabel is) een pachtovereenkomst. De pachtende partij maakt geen voorbehoud , stelt geen voorwaarden en staat ingeschreven als agrarisch ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

Om aan de inschrijving deel te kunnen nemen, dient vóór een vooraf aangegeven datum en tijdstip de bieding te worden ingeleverd in een gesloten enveloppe. Informatie die voorhanden is, wordt per locatie gebundeld in een biedboek en op de site www.biedboek.nl (van het Rijksvastgoedbedrijf) geplaatst. Voorts wordt in lokale (online) media geadverteerd.

Nadat de openbare inschrijving is gesloten en gunning heeft plaatsgevonden, volgt een perspublicatie waarin de resultaten bekend worden gemaakt.