Procedure

Op biedboek.nl vindt u het beschikbare aanbod van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten (bijvoorbeeld huur, pacht, erfpacht, opstalrechten, etc.).

Meer informatie over de te doorlopen procedures van Verkoop en Uitgifte vindt u hieronder. Deze procedures gelden uitsluitend voor het aanbod van het Rijksvastgoedbedrijf en niet voor andere op Biedboek.nl participerende overheden.

Verkoopproces

Het Rijksvastgoedbedrijf beschikt over uiteenlopende verkoopmethodes. Hieronder vindt u een korte uitleg van de door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde verkoopprocedures.

Voornemen tot overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het voorkomen dat vaststaat, of dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verwerving van de onroerende zaak.
Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft om met deze specifieke partij een koopovereenkomst te sluiten, dan wordt dit voornemen gepubliceerd onder de status ‘Voornemen tot overeenkomst’. Het RVB geeft in de publicatie aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De specifieke (procedure) voorwaarden zijn opgenomen op de projectpagina.

Als u naar aanleiding van de publicatie ook interesse heeft in de onroerende zaak en aan dezelfde voorwaarden als de beoogde partij kan voldoen, kunt u uw interesse schriftelijk en gemotiveerd binnen 20 werkdagen vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. De partijen die naar aanleiding van de publicatie interesse tonen, moeten aan dezelfde criteria kunnen voldoen zoals die gesteld zijn aan de beoogde partij. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt vervolgens of alsnog de gebruikelijke openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de ontvangst van uw reactie schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Openbare verkoop met/zonder voorselectie en (on)voorwaardelijke bieding
Bij deze verkoopmethode biedt het Rijksvastgoedbedrijf geïnteresseerde marktpartijen de mogelijkheid om behalve een onvoorwaardelijke bieding ook een bieding onder voorwaarden uit te brengen.

Bij dit verkoopproces zijn diverse varianten mogelijk, zo kan er met of zonder voorselectie worden verkocht. De voorselectie kan bijvoorbeeld op basis van kwaliteit of financiële/administratieve eisen worden uitgevoerd. Ook kunnen er referentie eisen worden opgenomen (ervaring met vergelijkbare projecten). Na de eventuele voorselectie worden partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen.

De potentiële koper heeft, afhankelijk van de beschreven procedure, veelal de mogelijkheid om zowel een onvoorwaardelijke als een voorwaardelijke bieding uit te brengen. Door deze voorwaardelijke bieding geeft het Rijk de markt de mogelijkheid om bij herontwikkelingsobjecten een deel van het ontwikkelrisico bij het Rijksvastgoedbedrijf te laten.

Wanneer de biedingen zijn uitgebracht wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke biedingen onderzocht. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt dan voornamelijk naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt bepaald wat een aanvaardbare bieding is en of het object kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure.

Na de gunning wordt een koopovereenkomst gesloten. Daarna krijgt de marktpartij de tijd om de eventuele voorwaarden onvoorwaardelijk te maken.

Openbare verkoop met/zonder voorselectie en (on)voorwaardelijke bieding

Verkoop via de makelaar
De laatste verkoopmethode is verkoop via de makelaar. Deze verkoopmethode wordt meestal gekozen wanneer te verwachten is dat door specifieke lokale marktkennis en netwerken van de plaatselijke makelaar een hogere verkoopwaarde kan worden bereikt. Vaak gaat het om objecten als winkels en woningen. Bij een verkoop via de makelaar is ook de Bibob procedure.

Verkoop via de makelaar

Uitgifteproces

Naast de verkoop van overtollig Rijksvastgoed geeft het Rijksvastgoedbedrijf ook vastgoed (gronden, ondergrond van water en gebouwen) in gebruik. We geven ons vastgoed hoofdzakelijk via een openbare procedure uit. Deze procedures zijn objectief en transparant. Hierdoor heeft iedereen een gelijke kans.

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt gebruik van (standaard)overeenkomsten voor de diverse soorten zakelijke- en gebruiksrechten, zoals erfpacht, opstalrecht, pacht en huur. De soort overeenkomst en de periode van uitgifte hangen af van het vastgoed en het beoogde gebruik.

Hieronder vindt u een korte uitleg van de door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde openbare procedures die worden gebruikt voor het in gebruik geven van rijksvastgoed:

  • Openbare inschrijving
  • Voornemen tot overeenkomst
  • Verhuren via een makelaar
  • Veiling benzinestations

Openbare inschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft onroerende zaken in gebruik op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Dit doen we bijvoorbeeld voor de pachtgronden in de IJsselmeerpolders. Net als bij verkoop zijn er diverse manieren om de procedure voor een openbare inschrijving in te richten: met of zonder voorselectie en eventueel bieden onder voorwaarden. In het biedboek staan de procedure en de bijbehorende voorwaarden voor de locatie of het object omschreven.

Tijdens een openbare inschrijving brengen partijen voor de sluitingsdatum een bieding uit. Wanneer de biedingen zijn uitgebracht, wordt de aanvaardbaarheid onderzocht. Vervolgens gunt het Rijksvastgoedbedrijf de locatie aan de partij met de beste bieding.

Voornemen tot overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beleid om vast te stellen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ingebruikgeving, dit is vastgelegd in een beleidskader. Dit beleidskader van het Rijksvastgoedbedrijf wordt omschreven in het volgende document: PDF-download beleidskader ingebruikgeving. In de specifieke gevallen, waarbij het RVB op basis van haar beleid verwacht dat er maar een serieuze gegadigde is voert het Rijksvastgoedbedrijf de openbare procedure ‘voornemen tot overeenkomst’ uit. Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert op Biedboek.nl dat het voornemens is om een locatie in gebruik te geven aan een beoogde partij, tenzij andere partijen binnen een gestelde termijn ook aantonen dat ze een serieuze gegadigde zijn en interesse tonen.

De partijen die naar aanleiding van de publicatie interesse tonen, moeten aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen zoals die gesteld zijn aan de beoogde partij en in het beleidskader zijn opgenomen. In de publicatie op Biedboek.nl zijn de specifieke voorwaarden opgenomen.

Verhuren via de makelaar
Vastgoed van het Rijk kan ook worden verhuurd via een makelaar. Deze methode wordt meestal gekozen wanneer te verwachten is dat door de inzet van de lokale marktkennis en netwerken van een plaatselijke makelaar beter een geschikte huurder kan worden gevonden. Vaak gaat het hierbij om gebouwen, zoals woningen.

Veiling benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in werking getreden. Doelstelling van deze wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op de markt voor benzinestations langs Rijkswegen en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden. Aan de hand van een vastgesteld schema veilt het Rijsvastgoedbedrijf de huurrechten voor benzinestations (circa 250 locaties) langs Rijkswegen. De looptijd van deze huurrechten is 15 jaar. Met de partij die in de veiling de hoogste bieding op een huurrecht uitbrengt, wordt een huurovereenkomst gesloten.

De te veilen locaties worden jaarlijks gepubliceerd op Biedboek.nl. Alle informatie die voorhanden is, wordt gebundeld in een biedboek per locatie. Een biedboek is te koop voor € 100,-. Na het indienen van een toelatingsverzoek kan een deelnemer deelnemen aan de veiling. Bij toelating dient de deelnemer vooraf € 1.500,- entreegeld te betalen. De veiling vindt jaarlijks plaats in september.

Aanvullende voorzieningen op verzorgingsplaatsen
De procedure die wordt gehanteerd voor aanvullende voorzieningen op verzorgingsplaatsen wordt omschreven in het volgende document: PDF-download aanvullende voorzieningen.

Biedboek 10 jaar