Privacy verklaring

Privacy
Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van RVB worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring zijn er specifieke verklaringen. In deze specifieke verklaringen staat aanvullende informatie: bijvoorbeeld de redenen waarom wij uw gegevens gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren en of wij uw gegevens aan anderen verstrekken.

Het RVB respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het RVB houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook andere wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bibob en de Kadasterwet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Waarvoor verwerkt het RVB persoonsgegevens?
Het RVB verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals het afhandelen van vastgoed transacties, het afhandelen van onbeheerde nalatenschappen en het uitvoeren van onderzoeken op grond van de Wet Bibob. Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het RVB daarvoor nodig heeft.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?
De minister en staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken, aangezien het RVB als zelfstandig onderdeel uitmaakt van BZK. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt hen hierop aanspreken.

Op grond waarvan gebruikt het RVB (Biedboek.nl) mijn gegevens?
Het RVB gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw mailadres achtergelaten om mailalerts te ontvangen? Dan gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf uw mailadres alleen om u de mailalerts toe te sturen en dus niet voor andere doeleinden. Op Biedboek.nl worden geen social plugins gebruikt die ongevraagd data delen met derden en worden geen persoonsgegevens (import) met sociale media gedeeld.

Hoe beschermt het RVB mijn gegevens?
Het RVB voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet het RVB met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn Rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u op www.earonline.nl.

Hoe lang bewaart het RVB mijn gegevens?
Op grond van de AVG mag het RVB uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt het RVB die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal archief.

In de specifieke verklaringen worden de bewaartermijnen concreet genoemd.

Welke rechten heb ik?
Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:
• inzage in uw gegevens;
• correctie en verwijdering van uw gegevens;
• beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal het RVB dit goed aan u uitleggen.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:
• uw gegevens in digitale vorm;
• bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Contact over uw rechten?
Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief te sturen naar postbus 16169, 2500 BD Den Haag of via postbus.RVB.privacy.meldpunt@rijksoverheid.nl.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Zie hier meer over bezwaar en beroep.

Wat als ik vragen of klachten heb?
Lees meer informatie over de privacywetgeving op Rijksoverheid.nl. U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het RVB doorgeven via postbus.RVB.privacy.meldpunt@rijksoverheid.nl, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 16700 2500 BS Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Dat kan op de website autoriteit Persoonsgegevens of bel 0900 - 2001 201.