Disclaimer

Disclaimer Biedboek.nl

 1. In het kader van (voorgenomen) openbare verkoop- en/of tenderprocedures van objecten, percelen grond en/of zakelijke of gebruiksrechten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf ("RVB") is de onderhavige website "biedboek.nl" ("Website") opgezet, houdende een overzicht van:
  • de door het RVB of andere aan de rijksoverheid gelieerde zelfstandige bestuursorganen, andere overheden en/of publiekrechtelijke lichamen (tezamen: "Overheden") te verkopen objecten en/of percelen grond en naar verwachting in de toekomst te verkopen objecten en/of percelen grond ("Objecten");
  • de door het RVB te initiëren of reeds geïnitieerde tenderprocedures met betrekking tot gebruiksrechten van benzinestations langs rijkswegen of percelen grond (onder meer pacht en huur) en/of zakelijke rechten voor het hebben en houden van werken, waaronder windmolen- of zonne-energieparken ("Rechten RVB");
  • de door de Overheden te initiëren of reeds geïnitieerde tenderprocedures met betrekking tot gebruiksrechten op percelen grond (onder meer pacht en huur) en/of zakelijke rechten voor het hebben en houden van werken, waaronder windmolen- of zonne-energieparken ("Rechten Overheden");
  • de met de verkoop van de Objecten en/of het tenderen van de Rechten verband houdende informatie over de Objecten en/of de Rechten ("Documentatie").
   De onderhavige disclaimer is een weergave van algemene, voor de Website en de daarop gepubliceerde Documentatie geldende (aansprakelijkheids-) beperkingen.
 2. Het RVB en de Overheden worden hierna in deze disclaimer tezamen ook genoemd: "Overheid". De Rechten RVB en de Rechten Overheden worden hierna tezamen ook aangeduid als: "Rechten".
 3. Het feit dat de Objecten en/of de Rechten RVB en/of Rechten Overheden zijn vermeld op de Website, in welke vorm en hoe dan ook, impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van de betreffende Overheid. Geïnteresseerde partijen ("Geïnteresseerde") kunnen hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op deelname aan enige door het RVB of de Overheden te initiëren verkoopprocedure ten aanzien van de Objecten ("Verkoopprocedure") of enige door het RVB of de Overheden te initiëren tenderprocedure ten aanzien van de Rechten RVB respectievelijk de Rechten Overheden ("Tenderprocedure") of van het voeren van enige onderhandeling met het RVB of de Overheden.
 4. Aan het feit dat een Geïnteresseerde in de gelegenheid wordt gesteld om:
  • voor de formele aanvang van de Verkoopprocedure de Objecten te bezichtigen; en/of
  • voor de formele aanvang van de Tenderprocedure de onroerende zaken waarop de Rechten betrekking hebben ("Onroerende Zaken") te bezichtigen; en/of
  • met het RVB, de Overheden of haar adviseurs te overleggen, in welke vorm en hoe dan ook, kan een Geïnteresseerde nimmer enig recht ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op deelname aan enige Verkoopprocedure, enige Tenderprocedure of van het voeren van enige onderhandeling met het RVB of de Overheden. Hieruit zal tevens nimmer enige (pre-contactuele) verplichting voor RVB of de Overheden voortvloeien.
 5. De Website en de zich daarop bevindende Documentatie is uitsluitend bedoeld om Geïnteresseerde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden: (i) alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van de Objecten en/of de Onroerende Zaken en alle overige gegevens, welke zijn opgenomen in de Documentatie, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Deze gegevens kunnen wijzigingen ondergaan. Met betrekking tot de bouwkundige staat van de Objecten en/of de Onroerende Zaken kunnen afwijkingen bestaan van de in de Documentatie opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke, dit op grond van het huidige gebruik of verbouwingen van de Objecten en/of de Onroerende Zaken of enig onderdeel daarvan. Opgemerkt wordt dat er stukken in de Documentatie kunnen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van de Objecten en/of de Onroerende Zaken ten tijde van de bouwkundige oplevering. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. De zich op de Website bevindende foto’s van de Objecten en/of Onroerende Zaken kunnen tevens (register)goederen bevatten die niet tot de Objecten en/of de Onroerende Zaken behoren en derhalve niet door het RVB of de Overheden verkocht of in een tender betrokken zullen gaan worden; (ii) indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van de Overheid en/of derden die door de Overheid zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door het Overheid of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Documentatie is geheel voor risico van Geïnteresseerde. Het verstrekken van de Documentatie ontslaat een Geïnteresseerde nimmer van zijn plicht zelfstandig te onderzoeken of een Object of een Recht aan zijn verwachtingen beantwoordt en of de Documentatie voldoende is om een bieding uit te brengen dan wel de bieding van de Geïnteresseerde rechtvaardigt.
 6. Tenzij in een Verkoopprocedure respectievelijk een Tenderprocedure een overeenkomst tot stand komt tussen Geïnteresseerde en de Overheid met betrekking tot een van de Objecten respectievelijk een van de Rechten, welke uitdrukkelijk andersluidende verklaringen en/of garanties van de Overheid bevat, mag de informatie op de Website en in de Documentatie niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van de Objecten en/of de Rechten en/of de Onroerende Zaken en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van de Objecten, de Rechten en/of de Onroerende Zaken. Op de op de Website en in de Documentatie opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.
 7. Geen enkele medewerker van de Overheid en geen van de door deze ingeschakelde derden is bevoegd of gemachtigd (garantie-)verklaringen te verstrekken of overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot de Objecten, de Onroerende Zaken en/of de Rechten, tenzij hij daartoe is gemandateerd.
 8. Geïnteresseerde kan zich nimmer jegens de Overheid, of door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen een eventueel door de Overheid ingeschakelde makelaar, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de Website en/of de Documentatie, noch kan hij zich er op beroepen dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de Website en/of de Documentatie, of dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.
 9. De Overheid en haar adviseurs streven er naar dat de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is. Deze toegankelijkheid wordt echter niet gegarandeerd door de Overheid en/of haar adviseurs. Voorts wordt door de Overheid en/of haar adviseurs niet gegarandeerd dat:
  • de Website te allen tijde juist functioneert;
  • dat de zich in op de Website bevindende Documentatie in een bepaald format of een door een Geïnteresseerde gewenst format beschikbaar is; of
  • dat de Documentatie te downloaden is. De Overheid (of diens adviseurs) zijn te allen tijde bevoegd de Website (tijdelijk) te sluiten, zonder opgaaf van reden.
 10. De Overheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • schade ontstaan door het downloaden, openen en het gebruik van enig zich op de Website bevindend bestand, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid;
  • winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de Website, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat, behoudens indien er sprake is van grove nalatigheid en/of opzet.
 11. De Website en/of de Documentatie kan te allen tijde worden aangevuld/gewijzigd met nadere informatie. In geval van dergelijke wijzigingen/aanvullingen zal hiervan melding worden gemaakt op de Website welke aanvullingen en/of wijzigingen dit betreft.
 12. Gegadigde dient alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en voorschriften na te leven indien de Website wordt bezocht. Het is niet toegestaan computervirussen, “Trojaanse paarden”,“wormen” of andere destructieve codes in de Website of systemen die de dataroom “hosten” te introduceren.
Biedboek 10 jaar