Toegankelijkheid

Het Rijksvastgoedbedrijf vindt het belangrijk dat de aangeboden informatie bruikbaar en toegankelijk voor iedereen is.

Deze verklaring heeft betrekking op:
• Alle pagina's op www.biedboek.nl

Voldoen aan Webrichtlijnen
Om de toegankelijkheid van deze website te borgen, is het doel om te voldoen aan Webrichtlijnen versie 2, niveau AA.

Het is op dit moment nog niet bekend of deze website aan de gestelde richtlijnen voldoet. Eind 2015 is een onderzoek hierover gestart. De resultaten hiervan worden in februari door de onderzoekers aan betrokkenen toegelicht. Vervolgens zullen verbeterpunten worden opgepakt.

Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dit nodig is.
Deze verklaring is bijgewerkt op 21 januari 2016.

Oorzaak
Tot nu toe is nog niet structureel rekening gehouden met het voldoen aan Webrichtlijnen. Er is nog niet vastgesteld of deze website voldoet aan niveau AA van Webrichtlijnen versie 2. Conform het gevoerde beleid rondom websites van de landelijke overheid, is het streven om volledig te voldoen aan Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.

Gevolgen
Delen van deze website zijn wellicht niet of minder goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking.

Alternatieven
Wanneer er toegankelijkheidsproblemen optreden kan middels het e-mailadres biedboek@rijksoverheid.nl om extra uitleg of informatie worden gevraagd.

Maatregelen
Er is een externe partij ingeschakeld om te onderzoeken in hoeverre deze website voldoet aan de Webrichtlijnen. Verbeterpunten worden in februari 2016 besproken en door de ontwikkelaar en contentbeheerder van de website verder opgepakt.

Planning
Dit traject is eind 2015 gestart. Een exacte einddatum of planning van de werkzaamheden is nog niet bekend.

Tijdens dit traject zullen de volgende stappen worden doorlopen:
• Op basis van het onderzoek en het rapport zullen de gevonden problemen en hun oplossingen worden doorgesproken (februari 2016).
• De verbeterpunten worden door de ontwikkelaar en contentbeheer verder opgepakt.
• Na het oplossen van vastgestelde problemen zal een vervolgonderzoek plaatsvinden om vast te stellen of de website voldoet.